کورپاڼه | تماس با ما | پورتال محصلان

وروستی ليکنې


برنامه ماستری در رشته فقه و قانون، پوهنتون سلام

پروگرام ماستری فقه وقانون در رشتۀ فقه وقانون واصول فقه تنظیم شده که متخصصین این رشته را به جامعه تقدیم خواهد نمود که در تربیه و آماده سازی کدرهای علمی در عرصهٔ تخصص خویش توانمندی تحلیل وتحقیق با کیفیت را دارا باشند تا رهبری جامعه را در زمینه علم بدست گیرند تا فهم درست وبرداشت متناسب با قضایای عصر از فقه اسلامی پیدا نموده در رهبری سالم جام ...Read More

پیام رئیس پوهنتون

واینکه برای انسان جز آنچه که کرده است نیست واینکه سعی وتلاش او به زودی دیده می شود - نیک روش ساخته است.

کادر علمی پوهنڅی انجینیری

پوهنځی انجینیری دارای اعضای کادر علمی کافی بوده که اکثرآ ماستری خود را از پوهنتونهای ایالات متحده امریکا و شوروی سابقه بدست آورده اند.

معرفی پوهنځی انجینیری

پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام یکی ازسه پوهنځی بوده که، اولین باردر چوکات پوهنتون سلام درسال 1388 هجری شمسی تاسیس گردید. در ان زمان پوهنځی انجینیری با امکانات وسیع بنا با نیاز مندی های کشور تاسیس شده است.

Back to Top