شرایط داخله

1-    شرایط داخله:

·        داشتن تذکره تابعیت افغانی

·        سند فراغت صنف دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد.

·        داشتن جدول نمرات صنف دهم، یازدهم و دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد

·        خانه پری نمودن فورمه مخصوص پوهنتون سلام و بدست آوردن کارت امتحان کانکور

کامیاب شدن در امتحان کانکور پوهنتون سلام.