دیپارتمنت قضاء و څارنوالی

نیاز سنجی عمومی و ایجاد دیپارتمنت قضاء و څارنوالی

دیپارتمنت قضاء و څارنوالی در چوکات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام یک دیپارتمنت اساسی ، تخصصی و فارغ ده میباشد که برای نیازمبرم جامعه در عرصه های حقوقی، قضائی جزائی و څارنوالی ایجاد گردیده است. تا افراد متعهد و متخصص را به جامعه جهت تأمین عدالت، دفاع از حقوق بشر، اصلاحات در ادارات حقوقی و قضائی کشور تقدیم نموده و ازمهارت های علمی و تخصصی اینها در عرصه های مربوطه درجامعه استفاده عظیم صورت گیرد. بناءً مجموعه کریدت در دیپارتمنت قضاء و څارنوالی  برای بدست آوردن دیپلوم لیسانس در دوران هشت سمستر 150  میباشد که مطابق لائحه وزارت تحصیلات عالی مضامین اساسی  30% و مضامین تخصصی  50%  و مضامین اختیاری و پوهنتون شمول  12%  مونوگراف و سیمنارها  8%  در کریکولم تقسیم بندی شده است که به خواندن کریدت متذکره یک محصل بعد از سپری کردن چهار سال تعلیمی دیپلوم  دوره لیسانس رابدست آورده میتواند.

اهداف دیپارتمنت قضأ و څارنوالی:

·        تربیه و تقدیم کادر متخصص و متعهد برای ادارات عدلی و قضایی کشور جهت تأمین بهتر عدالت.

·        بدست آوردن شناخت لازم از جرایم و مجازات جهت ایجاد پالیسی های موثر برای کاهش آمار جرایم در سطح ملی و بین المللی.

·        شناخت نظام های حقوقی و عدلی معاصر جهت بهره گیری از آن در اصلاح نظام قضائی و عدلی کشور.

·        انجام تحقیقات علمی در عرصه های مربوطه.

·        تقدیم مشوره های تخصصی مورد نیاز به مراجع مختلف دولتی و غیردولتی.

·        عام نمودن بینش حقوقی و قانونی در کشور.

مهارت های فارغان دیپارتمنت قضاء و څارنوالی :

·        آموزش مهارت های قضائی، سلوک و رویه قضائی.

·        آموزش قواعد مرتبط به دعوی، دفاع و چگونگی اقامه آن

·        توانایی اجرای و کالت دفاع در قضایای مدنی و جزایی.

·        توانایی اجرای وظیفه به حیث قضات در محاکم رسمی کشور و محاکم بین المللی.

·        توانایی اجرای وظیفه بحیث څارنوال در ادارات څارنوالی کشور.

·        توانایی ارائه مشوره حقوقی به ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی.

·        توانایی تدریس مضامین این رشته در نهادهای تحصیلی کشور.

·        توانایی اجزای تحقیقات علمی و پژو هشهای مورد نیاز در امور قضاء، څارنوالی و سایرعرصه های مربوطه.