لست کامیابان امتحان کانکوردور دهم

شماره نوم ولد ولديت ولايت
۱ مستوره شفیق احمد فقیر محمد ننگرهار
۲ هدیه عبدالواسع عبدالمنان کابل
۳ سنبل رحمت الله عبدالباقی کابل
۴ فهیمه محمد حسن خواجه محمد عمر فراه
۵ مارینا حضرت محمد جنگی محمد بغلان
۶ نیلوفر محمد هارون محمد یونس کابل
۷ سونم اسد الله حفیظ الله کابل
۸ خدیجه محمد کبیر محمد رحیم کابل
۹ رقیه محمد صدیق محمد خواجه  
۱۰ نجوا محمد اسحاق امیرمحمد پنجشیر
۱۱ فرحناز شاه میر محمد امیر کابل
۱۲ مرسل عبدالرشید عبدالقیوم کابل
۱۳ هوسی عبدالباقی عبدالرزاق غزنی
۱۴ هیلی توریالی عبدالقادر ننگرهار
۱۵ شکریه عبدالشکور غلام حسین کابل
۱۶ زینب سید میراحمد شاه سید امیر کابل
۱۷ سمیه قدیر غلام علی غور
۱۸ مینوش عبدالقاسم عبدالحکیم تخار
۱۹ ظاهره سیدباقیر سید انور کابل
۲۰ شاپیری محمد انور محمد عالم کابل
۲۱ حمیده محمد طاهر ګل احمد پروان
۲۲ مرسل محمد شعیب محمد اسماعیل کابل
۲۳ مؤنسه سلطان محمد ولی محمد کابل
۲۴ عظمیه عبدالطیف عزیزالله کابل
۲۵ خماری قربان علی محمد  میدان وردک
۲۶ ګل آمیز زمین حسین موسی بامیان
۲۷ خدیجه محمد فرید محمد یاسین بلخ
یک صنف درظهرانه تشکیل میشود محصلات محترم تایم صبحانه در تایم ظهرانه داخله نمایند

دیپارتمنت علوم سیاسی - وقت درس شبانه ۵-۸ شب
شماره نوم ولد ولديت ولايت
۱ نقیب الله  صدرالدین میرجان بدخشان
۲ میلاد عنایت الله قدرت الله کابل
۳ حفیظ الله عبدالجلیل سید  میر لوګر
۴ شمس الله عزت الله محمد الله کابل
۵ سیع الرحمن عبدالوکیل عبدالرزاق کاپیسا
۶ برهان الدین مینگلی قلی محمد علی تخار
۷ ایرج تیمور شاه سلام الدین کابل
۸ جمشد  فدا محمد راز محمد  کابل
۹ اتمل  عبدالخلیل عبدالجلیل  
۱۰ محمد داود  محمد رسول النگ پکتیا
۱۱ محمد ناظم  محمد نادر محمد اکرم کابل
۱۲ راشد  گلاب شاه حیات شاه کابل
۱۳ عبدالبشیر  عبدالخبیر محمد عباس کابل
۱۴ محمد نثار محمد داود غلام محی الدین کابل
۱۵ غلام محمد  محمد کریم محمد افضل کابل
۱۶ احمد خالد  محمد اکبر محمد صابر کابل
۱۷ محمد هارون محمد یوسف محمد موسی کندز
۱۸ فیرزو احمد گل احمد خیر محمد پکتیا
۱۹ عین الله  عبدالمعروف محمد ضمیر پنجشیر
۲۰ محمد جاوید لعل محمد  نور محمد  لوګر
۲۱ سیف الرحمن رحیم الدین شهاب الدین  کندز
۲۲ عبدالله  عبدالعلی صالح محمد کندهار
۲۳ نصر الله  محمد کبیر محمد رسول پنجشیر
۲۴ محمد میرویس غلام  صدیق محمد شریف کابل
۲۵ عبدالباقی  عبدالرازق عبدلقدوس غزنی

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.