شرایط داخله در پوهنځی کمپیوتر ساینس

هرمؤسسه تعليمي داراي يك سيستم ونظام ويژۀ می باشد ، وهر محصلی که در هر مؤسسه تعليمي مصروف فراگیری درس وادامه تحصيلات عالي مي باشد بايد ازتمام اصول ومقررات آن مؤسسه اگاهي كامل داشته باشد ، مؤسسه سلام نيز از اين امرمستثني نيست ، باوجود آنكه پوهنتون سلام اغلب لوايح ومقررات مربوط خويش رابه خط درشت برديوارهاي مقر پوهنتون نصب نموده است مگر با آن هم لازم ميداند كه برخی ازمعلومات مفيد را بامحصلين عزيزكه به آن نياز دائمي دارند شريك نمايد همچنان بعضي ازمسايل رادراين جا ذكرنمايد كه محصلين  باآن معمولاً مواجه ميگردند، به همين منظورچند سطر درین راستا نگارش یافت تا در دسترس محصلين گرامي قرار گرفته واز آن استفاده نمايند .  

        رهنمائي ها براي محصلان جديد الشمول

        محصلاني كه در پوهنتون سلام براي امتحان كانكور داخله مي نمايند ، بايد شرايط ذيل رادرنظرگيرند:

    الف:_ غرض شموليت درامتحان كانكور پوهنتون سلام، نخست بايد فورم داخله رابدست آورده و آنرا بصورت درست خانه پری نموده واسناد ذیل را نيز با آن نیز ضمیمه نماید .

1- سند فراغت ازصنف دوازدهم با تأييد وزارت محترم معارف .

2- نمرات سه سال اخير(10 -11- 12) ليسه با تأييد وزارت محترم معارف .

3- كاپی تذكره تابعيت محصل .

4- (6) قطعه عکس تازه محصل .

5- پیش ازتدویر امتحان کانکور بدست آوردن كارت شموليت امتحان كانكور (كه داراي رول نمبر ميباشد) حتمی می باشد.

6 ارائه ضمانت خط از طرف شخص معتمد که دریکی از ادارات دولتی وظیفه داشته باشد .

7 خانه پری سرتیفکیت صحی  (Health Certificate)

       اوقات امتحان كانكور

      تاريخ داخله بخاطر امتحان كانكور فارغان جديد الشمول 12 پاسان و 14 پاسان درسال دوبار اعلان می گردد ، وهر محصل بايد فورمه داخلۀ خودرا به دقت خانه پری نماید تا مدیریت محصلان پوهنتون برای اوکارت شمولیت درامتحان کانکور را صادر نماید.

     شرايط داخله براي 14 پاسان

1- ارائه نمرات صنوف (13- 14) که حداوسط نمرات 80٪ فیصد باشد  به اساس طرزالعمل وزارت محترم تحصيلات عالي شرط مي باشد .

2- امتحان اختصاصييكه حاوي صد سوال ميباشد ومحصل بايد از صد سوال اختصاصي 60 نمره بگيرد تا كامياب كانكورشمرده شود، و درصنف سوم سمستر پنجم پوهنځی شرعیات ، ودر پوهنځی های انجنیری، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، پوهنحی حقوق، ودیگر پوهنحیها به سمسترسوم جذب می شوند.

3- (استناد به ماده 25 لايحه ي سیستم کریدت ) دوره ليسانس درموسسات تحصيلات عالي افغانستان بطور عادي چهارسال مي باشد. (بعضي پوهنځی ها از این امر مستثنی میباشد مثل پوهنځی طب که دوره لیسانس در آن زیاد تر ازچهارسال میگيرد) ، ودرحالت ناكامي يا كدام عذر ديگر تا دو سال ديگرهم چانس داده ميشود ، اگريك محصل نتوانست كه تاشش سال (بحدنهايي) دوره ليسانس خود را تكميل نمايد از پوهنتون منفک شمرده میشود.

         محصل ميتواند درمرحله ليسانس تمام مضامين پوهنځی به استثنای مضامین انگليسي وعربي رادر مدت كم از كم چهارسال كه شامل هشت سمستر ميگردد ويا در درازترين مدت (دوره تعلم زبان در این شامل نمی باشد) آن كه شش سال مي شود وشامل دوازده سمستر ميگردد به اتمام رساند  (سمسترهائيكه محصل در آن تاجيل اخذ نموده است ويابه اساس كدام عذر درامتحان سمستر شركت نكرده است به شرطيكه عذر وی ازجانب رئيس پوهنځی پذیرفته شده باشد وهمان سمستر را در تاجیل برایش محاسبه نموده باشد وهمچنان سمسترهای را که محصل درموسم زمستان ویا تابستان تعقیب نموده باشد ؟ همه صورتهای فوق شامل این مدت نمیگردد) .

(براي معلومات بیشتر به لايحه سیستم كريدت مراجعه نمائيد)

          كامياب امتحان كانكورچه بايد كرد ؟

        محصلين جديد الشمول كه در امتحان كانكور نمره كاميابي را اخذ نموده اند ، ونامهاي شان درلست كاميابان اعلان گردیده بايد مراتب ذيل را انجام دهند:

1- نخست ازهمه محصلان جديدالشمول بايدخود را مطمئن سازند كه اسمايشان درلست كاميابان كانكور درج گرديده است .

2- بعداً محصل مذكور به مديريت مالي پوهنتون سلام غرض اخذ تعرفه فیس داخله وقسط اول سمستر درسی مراجعه نماید .

3- بعد از آن محصل به بانك مربوط رفته ومبلغ مطلوب را در آنجا تحويل داده ورسيد آنرا اخذ نمايد.

4- متعاقباً محصل دوباره به مديريت مالي سلام مراجعه نموده وبه مجرد اينكه مديريت مالي از رسيد بانك اطمينان حاصل نمود براي محصل ID نمبر ( Number Identification ) تعيين مينمايد و او را به حيث محصل به مديريت محصلان ارسال می دارد وبعد از ثبت نام از جانب مدیریت محصلان به مدیریت های تدریسی پوهنځی ها معرفی می گردند .

5- ازجانب مديريت تدريسي پوهنځی برای هر محصل دو عدد فورم داده می شود (که یکی آن فورم انتخاب مضامین و دومی آن فورم کارت هویت محصل می باشد) هردو فورم بایدبصورت دقیق ازطرف محصل خانه پری گردد بعد از آن فورم انتخاب مضامين را سه كاپی نموده که اصلی آنرا به مدیریت محصلان یک کاپی آنرا به مدیریت تدریسی پوهنځی وکاپی دومی به مدیریت مالی وکاپی سومی آنرا نزد خود محفوظ دارد.

فورم کارت هویت محصل بعد از خانه پری به مدیریت محصلان سپرده شود ،  بعد از انجام نمودن امور فوق محصل مطابق تقسیم اوقات به دروس خویش آغاز نماید .

6- ناگفته نباید گذاشت هر محصل ايكه بعد از اعلان نتايج كانكور درمدت دوهفته اجراءات فوق راتكميل ننماید حق داخله او ساقط گرديده وداخله ملغي شمرده مي شود.

           محصل سابقه در آغاز هرسمستر بايد چه كند ؟

         اول : محصلين سابقه قبل ازهمه به مديريت تدريسي پوهنځی مربوط خویش مراجعه نمایند و فورم انتخاب مضامین را ازتدریسی حاصل نموده ودر آن مضامین مطابق حالت خویش طور آتی انتخاب نمایند:

1- محصل ايكه درسمسترگذشته در بیشتر از نصف ساعتهای كريدت راجستر شده ناكام باشد به سمستر بالا پیشرفت نموده نميتواند درچنين حالت صرف مضامين راكه در آن ناكام گرديده درفورم انتخاب مضامين راجستر نمايد همچنان اگربعضي ازمضامين بالايش ازسمسترهاي گذشته باقيمانده ودرآن عدم كريدت شده باشد ميتواند ازآنهم يكمقدار را راجستر وانتخاب نمايد مشروط براينكه مضامين راجستر شده به هیچ وجه از ۲۸ كريدت اضافه نشود .

2- اگرمحصل درتمام كريدت هاي سمستر ويا در زيادتر از نصف آن كامياب گرديده باشد وكدام مشكل كه مانع پیشرفت او به سمستر بال گردد وجود نداشته باشد پس ميتواند كه مضامين سمستر آينده را راجستر نمايد ودر پهلوي آن مضامين را كه بالايش ازسمستر هاي گذشته باقيمانده نيز راجستر نمايد مشروط براينكه مجموعه ساعات اش از28 كريدت تجاوز نكند .

(اگربالاي محصل كدام مضمون ازسمسترهاي گذشته باقي نمانده باشد ميتواند صرف مضامين همين سمستر را راجستر نمايد) .

3- همچنان فورم مخصوص كارت هويت محصل را نيز از مديريت تدريسي اخذ نمايد وبعد ازخانه پری تصدیق پوهنځی رانیز بالایش حاصل نماید .

3- به اساس فورمه فوق به مديريت مالي مراجعه و از آنجا تعرفه فيس مربوط قسط اول را بالاي بانك اخذ وفيس را در آن جا تحویل نمايد .

4- بخش مالي با ملاحظه رسيد بانك فورم انتخاب مضامين محصل را امضاء نموده و او را به شعبه محصلان ميفرستد .

5- محصل يك كاپی فورم مذکور را باخود حفظ میدارد و دوم آنرا به مدیریت مالی میدهد وسوم را به مدیریت تدریسی مربوط (بدست محصل) واصلی را به مدیریت محصلان میدهد ، بدین ترتیب نام محصل درحاضری ثبت گرديده و به دروس خويش ادامه ميدهد .

           طريقه راجسترنمودن مضامين:

         اول : درآغازهر سمستر بايد محصل مضامين خويش را راجستر نمايد وفورم راكه بنام (فورم انتخاب مضامين) ياد ميگردد از مديريت تدريسي پوهنځی خویش بدست آورده وآنرا خانه پری نماید دراین فورم باید آن مضامین راجستر گردد كه درسمستر فعلي آنرا محصل ميآموزد خواه اين ها مضامين اصلي اين سمستر باشد ويا مضاميني باشد كه آنرا از سمسترهای گذشته باخود حمل نموده است .

خانه پری این فورم روی دلایل ذیل خیلی مهم وضروری است:

الف : اگردرنتايج كدام اشتباه صورت گيرد محصل ميتواند به استناد همين فورم ادعاء نمايد كه درسمسترموجوده اين مضامين را راجستر نموده است .

1- همين فورم در دوسيه محصل باقي ميماند وحيثيت سندي را دارد كه محصل اين مضامين را در كدام سمستر انتخاب نموده و آنرا خوانده است ، اگر اين ريكارد مكمل نباشد محصل حين اخذ ديپلوم در وزارت تحصیلات عالی به مشکل مواجه ميگردد .

2- مضامين ايكه بالاي محصل باقيمانده توسط اين فورم منظم ميگردد ومحصل ميداند كه كدام مضامين را بايد بخواند ودرصنف براي آن حاضري دهد .

3- به اساس همين فورم برگه رول نمبر(slip number Roll) كه درآخر سمستر براي شموليت در امتحان ضروري وحتمي پنداشته می شود ترتیب ميگردد .

4- به اساس همين فورم بين محصلين پابند به حاضری ومحصلین غیرحاضر وتأجيل گيرندگان تفكيك صورت ميگيرد .

ب : يك محصل درحالات عادي طور اعلي 21 كريدت ساعت وبطور ادني 17 كريدت ساعت را راجستر نموده ميتواند .

            احكام عمومي سيستم كريدت

    اول : اهميت سيستم كريدت : نظام تعليمي بصورت عام درمؤسسه تحصيلات عالي سلام به سيستم كريدت عيارگرديده است وبه همـين اساس به پیش مـیرود ، مگر درپهلوي آن سيستم درسي آن به اسـا س (Black) سيستم مي باشد ، سيستم كريدت به سطح جهاني يك سيستم با ارزش ومهم شمرده مي شود زيرا اين سيستم محصل را درتمام مضامين بكارمي اندازد ومحصل را به اين نكته موجه مي سازد     كه بايد به تمام مضامين بطور متوازن اهميت دهد ، اگر يك محصل دربعضي مضامين زحمت بکشد وبه متباقي مضامين توجه نكند وآنرا اهمال نمايد پس او درقسمت بالابردن اوسط عمومي درجات خويش يعني دربلند بردن GPA C به مشكل مواجه خواهد گرديد .                                  

  GPA مخفف (Average points Grade) اوسط نمرات و CGPA مخفف (Average spoint Grade tiveCumula) اوسط عموم نمرات مي باشد .

به اين ترتيب در اين نظام آن محصل امتياز رابدست آورده ميتواند كه درتمام مضامين بطور مساويانه کوشش نمايد .

ازخصوصيات ديگرنظام كريدت اين است كه دراين سيستم تمام مضامين مسلكي ويا تخصصي به اندازه اهميت آن وزن دارد وبه خاطر اهميت آن اين سيستم درتمام پوهنتون هاي معتبر دنيا رايج است .

بنابرين وزارت تحصيلات عالي جمهوري اسلامي افغانستان نيز از مؤسسات تحصيلات عالي وپوهنتونهای خصوصی ميخواهد كه نظام تعليمي خويش را مطابق همين سيستم عيارنمايند .

مطابق خواسته هاي اين سيستم عمليه تعليم درهرسال در دو سمستر اجراء ميگردد كه هرسمستربايد 16 هفته را دربر گيرد با توجه به اين نكته كه ايام امتحان و روزهاي راجستريشن (انتخاب مضامين) شامل آن نميگردد .

       مسؤليت هاي محصلين :

محصلين بايد خود را با اين سيستم كاملاً عيار نمايند واين كار وقتي ممكن است كه محصلان عزيز ما مسؤليت هاي خويش را درك كنند وبدانند كه درهر مرحله توقع موسسه از آنها چه است ، پس لازم ميدانيم كه به مسؤليت هاي محصل طور آتي اشاره نمائيم:

 

         مسؤليت هاي محصل درجريان سمستر:

     اول :  حاضري

هرمحصل بايد درهر مضمون %75 حاضري داده باشد ، هرگاه غيرحاضري يك محصل دريك مضمون بيشتر از %25 باشد محصل درهمان مضمون محروم محسوب ميگردد وحق شموليت در امتحان همان مضمون را در آخرسمستر ندارد .

بيش از %25 غيرحاضري درساعات تطبيقات (كارعملي) همان مضمون موجب محروميت ازنمره ي تطبيقات ميشود .

   دوم : توجه به دروس خويش:

هر محصل مكلفيت دارد كه درجريان سمستر به دروس خويش توجه كامل داشته باشد ، عدم توجه به دروس سبب ناكامي محصل ميگردد .

  سوم : انجام دادن كارخانگي

نمرات هرمضمون در پوهنتون سلام طور ذيل توزيع گرديده است:

10 نمره براي كارعملي و10 نمره براي كارخانگي تخصيص داده شده است (درصورتيكه كدام مضمون كارعملي نداشته باشد نمره كارخانگي 20 بيست مي باشد) 20 نمره براي امتحان وسط سمستر و 60 نمره براي امتحان آخر سمستر تخصيص گرديده است .

بنابر اين بايد هر محصل بكوشد كه در كارهاي عملي وكارخانگي ودرامتحان وسط سمستر به جديت تام سهم گيرد درغير آن به مشكل مواجه خواهدگرديد .

   چهارم : استفاده ازكتابخانه :

هرمحصل مكلفيت داردكه ازكتابخانه استفاده اعظمي نمايد وبراي كتابخانه وقت خود را تخصيص دهد زيرا استفاده از كتابخانه براي محصل توانائي تحقيقات وريسرچ علمي رافراهم مينمايد .

   پنجم : همچنان هرمحصل مكلفيت دارد كه درسرگرمي ها وفعاليت هائيكه ازجانب بخش فرهنگی ونشاطات پوهنتون سلام داير ميگردد سهيم گردد زيرا اشتراك درچنين پروگرامها باعث انكشاف استعدادهاي آنهاميگردد.

             تأجيل (Deferment)

     محصل مي تواند درطول دوره ي تحصيلي براي يك سال وصرف يكباربه دلايل معقول تأجيل اخذ نمايد ، دراين صورت بايد درخواست تحريري خودرا قبل از اغاز سمستر و يا درهفته اول اغاز سمستر طي مراحل نمايد ، تقاضاي مذكور درصورت موافقه پوهنځی مربوطه ومنظوري رياست پوهنتون پذيرفته ميشود .

             امتحان وارزيابي :

     اول : حق اشتراك و شمولیت درامتحان را تنها آن عده محصلين دارند كه تمام حسابات مالي خويش را تصفيه نموده و از بخش مالي برگه كليرنس (ورق عدم مسولیت) رابدست داشته باشند درغير آن اجازه شمولیت در امتحان برايشان داده نميشود .

    دوم : غرض شموليت درامتحان ، بدست داشتن برگه رول نمبر(slip number Roll) ضروري است ، هر محصل ايكه برگه رول نمبر را باخود نداشته باشد اجازه دخول درصحنه امتحان را ندارد ، همچنان اگر محصل بالاي پارچه امتحان رول نمبر مخصوص خود را تحرير نكند غائب امتحان شمرده مي شود .

    سوم : هر محصل ايكه بدون كدام عذر از امتحان غايب گردد درهمان مضمون ناكام شمرده مي شود وبرايش (f) داده مي شود .

    چهارم : اگر محصل به سبب عذر شدید ازامتحان آخر سمستر غايب گردد (مشروط براينكه از رئيس پوهنځی اجازه خواسته باشد ویادرمورد مریضی تصدیق معتبر را از داکتر احضارنماید) ویا اینکه نتیجه امتحان وی درهمان مضمون (f) باشد درچنین حالت اداره پوهنځی بعد از اعلان نتایج آخر سمستر مطابق تقسیم اوقات اعلان شده امتحان چانس دو را اخذ می نماید به شرطیکه محصل فیس مخصوص چانس دو را تحویل نماید .

    پنجم : نمره امتحان چانس دو درعوض 100 از 90 حساب خواهد شد .

    ششم : محصل ايكه دركدام مضمون محروم باشد وحاضري راتكميل نكرده باشد حق امتحان چانس دو را ندارد .

    هفتم : صرف وقتی يك محصل به سمستربالا پیشرفت نموده ميتواند كه ازجمله كريدت هاي راجستر شده علي الأقل در نصف آن ، نمرۀ كاميابي را اخذ نموده باشد .

    هشتم : محصل ايكه در بیشتر نصف كريدت هاي راجستر شده همان سمستر ناكام شده و يا اينكه محروم باشد ويا هم ازامتحان غائب شده باشد درچنين حالت به سمستر بالا ارتقاء نميتواند وناكام همان مضامين شمرده مي شود بايد سمستر را دوباره تكرار نمايد .

    نهم : دو بار ناكامي پياپي (پيهم) درنصف كريدت هاي راجستر شده درعين سمستر باعث انفكاك محصل از پوهنتون ميگردد .

    دهم : نمره كاميابي براي هر مضمون 55 فيصد مي باشد علاوه برآن تكميل 60 فيصد اوسط عمومي درهر سمستر لازمي دانسته مي شود .

    يازدهم : هرگاه محصل درتمام مضامين ايكه  امتحان داده نمره كاميابي گرفته اما اوسط معينه را پوره نكرده باشد درآن صورت براي پوره كردن اوسط نمرات مضموني را كه در آن كمترين نمره كاميابي را اخذ نموده دوباره امتحان ميدهد (محصلانيكه دراثر ناكامي ياغيابت درامتحان به كورس معرفي گرديده اند وبعد از تكميل كورس درتمام مضامين موفق گرديده اند از اين امرمستثني مي باشد) درصورتي كه بازهم اوسط معينه راپوره كرده نتواند به سمستر بعدي ازتقا نموده برعلاوه برايش اخطار داده مي شود .

    دوازدهم : عدم تكميل اوسط عمومي سمستردرنوبت اول سبب اخطار درنوبت دوم درصورتي كه در دوسمستر پيهم صورت گرفته باشد سبب تکرار سمستر ودر نوبت سوم سبب اخراج  محصل ازتمام دوره تحصيلي مي گردد.

    سيزدهم : محصلاني كه دركانكور كامياب ميشوند درصورت ترك مؤسسه بدون اطلاع اداره وياهم غایب شدن برای دو سمستر دراثناي درس درسمستر ها بدون گرفتن تاجيل ازپوهنتون به شكل دايمي منفك ميگردند (يعني در حالت غائب شدن حتماً بايد تاجيل بيگيرند) .

    چهاردهم : ارزيابي مضامين به شکل ذيل صورت ميگيرد:

الف : امتحان نهايي 60٪  فيصد .

ب : بحث فصلي وكارخانگی ٪10اگرمضمون كار عملي وتطبيقي داشت ، اگركارعملي وتطبيقي نه داشت باز براي كارخانگي %20 نمره تخصيص داده ميشود .

ت : امتحان نيم سمستر%20 .

ث : اگرمضمون كارعملي وتطبيقي داشت %10 ازكار عملي وتطبيقي مي باشد .

            

 

  طريقه معلوم نمودن (GPA) و (CGPA) :

      درسيستم كريدت محاسبه نتايج توسط فورمول آتي بصورت دقيق انجام ميگردد:

معلوم نمودن (GPA) يعني (Average spoint Grade) يك سمستر به شكل آتي معلوم  ميگردد .

گريد پاينت ها (نقاط) ضرب (X) در تعداد كريدت ها مساوي (=)حاصل مجموع نقاط ،تقسيم(÷) مجموع ساعات تمام كريدت هاي راجستر شده .

طورمثال اگريك محصل مضامين ذيل را راجستر نمايد‌:

شماره

مضمون

كود نمبر

ساعات

نمره هاي بدست آمده

گريدپاينت ها

علامه

مجموعه نقاط

نتيجه

1

تفسير

ش ق 12

2

80

3.333

B

6.666

2.984

 

C

2

علوم القرآن

ش ق 13

3

85

3.667

B

11.001

3

حديث شريف

ش ق 14

3

60

2.00

D

6

4

اصول فقه

ش ق 15

2

70

2.667

C

5.334

5

اصول تفسير

ش ق 16

3

79

3.267

C

9.801

6

مجموعه

13

38.802

گرید پوانیت هر مضمون × مجموعه کریدتها مضمون ، حاصل جمع این / مجموع ساعات

 

ونتايج را به ترتيب بدست آورده بود پس براي معلوم ساختن (GPA) نياز است كه محصل به جدول (1) مراجعه نمايد تا درهرمضمون نمره هاي اخذ شده (گريدپاينت) رامعلوم نمايد طورنمونه درمثال فوق محصل درمضمون تفسير(80) نمره اخذ نموده است كه درجدول بالائي گريدپاينت هايش (3.333) مي باشد بعد ازاين گريدپاينت هاي مذكور بايد دركريدت ساعت هاي همين مضمون ضرب گردد تامجموعه نقاط يك مضمون بدست آيد سپس حاصل جمع مجموعه نقاط تمام مضامين بايد تقسيم مجموعه كريدت ساعت هاي مضامين راجستر شده همان سمستر گردد تااينكه (GPA) بدست آيد .

واگرهدف مابدست آوردن اوسط تراكمي تمام سمسترها يعني بدست آوردن (CGPA) Average spoint Grade cumulative   باشد پس بايد مجموع نقاط تمام سمسـترها

باهم جمع گرديده وبعد ازآن بالاي تمام آن كريدت ساعاتي تقسيم گردد كه تا آن زمان راجستر شده است .

طور مثال اگرمجموعه نقاط سمستر اول يك محصل مساوي (=) 45 باشد وكريدت ساعت هايش 16 باشد و مجموعه نقاط سمستردوم او 65 باشد وكريدت ساعاتش 20 باشد ومجموعه نقاط سمسترسوم او 55 باشد وتعداد كريدت ساعاتش 16 باشد درچنين حالت اوسط تراكمي وي راطوري آتي محاسبه مينمائيم :

(45+65+55) ÷ (16+20+16)  165 ÷ 52 = 3.17 وعلامۀ اخذشده وي (C) خواهد بود .

      جدول (1) فورمول تبديلي نمرات به گريد (Grade) ومعادل عددي(Grade points)

Marks

Grade

Grade points

Marks

Grade

Grade points

100

A

4

74

C

2.933

99

A

4

73

C

2.867

98

A

4

72

C

2.8

97

A

4

71

C

2.733

96

A

4

70

C

2.667

95

A

4

69

D

2.6

94

A

4

68

D

2.533

93

A

4

67

D

2.467

92

A

4

66

D

2.4

91

A

4

65

D

2.333

90

A

4

64

D

2.267

89

B

4

63

D

2.2

88

B

3.933

62

D

2.133

87

B

3.867

61

D

2.067

86

B

3.8

60

D

2

85

B

3.667

59

D

1.9

84

B

3.6

58

D

1.8

83

B

3.533

57

D

1.7

82

B

3.467

56

D

1.6

81

B

3.4

55

D

1.5

80

B

3.333

54

F

0

79

C

3.267

53

F

0

78

C

3.2

52

F

0

77

C

3.133

51

F

0

76

C

3.067

50

F

0

75

C

3

49

F

0

 

حداكثر دوره تحصيلي درپوهنځی های چهارساله زیادتر از دوسال و درپوهنځی های اضافه تر از چهار سال زیادتر از سه سال از دوره معینه شده نمیتوند ، محصلانیکه پوهنځی مربوطه را درمدت پیش بینی شده در لایحه ختم نکند به طور دایمی از پوهنځی مربوط منفك ميگردد .

درآخیر برای تمام محصلان ارجمند پیام موسسه این خواهد بود که جهت انکشاف خود درسایه قوانین موسسه و وزارت محترم تحصیلات عالی حرکت نموده تا باشد به صفت محصلان ممتاز سند فراغت خود را بدست بیآورند که سبب افتخار موسسه ومحصلان خواهد شد .

                                                                                       موفق باشید

مدیریت عمومی امور محصلان


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.