معرفی پوهنځی کمپيوترساینس

مقدمه

تاثیراتی عظیمی که کمپیوتر بر مسائل اقتصادی، صنعتی، رفاهی، دفاعی و زندگی روزمره جوامع داشته کاملا روشن است. یادگیری کمپیوتر در دنیای کنونی تقریبا برای همه ضروری می باشد.

اکثرآشتغا ل های  کنونی در بازار کار کاملا بر دانش علوم و مهارتهای کمپیوتری متکی می باشد.

سالهای زیادی است که علوم کمپیوتر در مراکز علمی و پوهنتونهای مختلف منحیث یک رشته مستقل تدریس می گردد و تعدادی از بهترین استعدادها را به سوی خود جذب می نماید.

وسعت علوم مرتبط به کمپیوتر گسترش زیادی پیدا نموده و رشته های متعددی با اهداف و تخصصهای متفاوت ظهور  نموده است.

پوهنځی کمپیوترساینس بادو دیپارتمنت BIT  و BCS درسال ۱۳۸۹ در چوکات پوهنتون سلام ایجاد واز طرف شورای علمی  وادرای پوهنتون سلام منظورگردید. اما در کانکور بهاری وخزانی درسال، ۹۲،۹۱،۹۰،۱۳۸۹ و ۹۳ در دیپارتمنت ‌BCS وBIT محلصلین جذب گردیده وتا اکنون هر دو دیپارتمنت فعال می باشد.

کمپیوتر ساینس

علوم کمپیوتری بخش وسیعی از موضوعات تئوری و کاربردی آن در زمینه زبانهای کمپیوتری، کمپایلر، بینایی با کمپیوتر، سیستمهای هوشمند، روباتیک، بیوانفورماتیک، امنیت و امثال آنها را تحت پوشش قرار می دهد. می توان کارهای تخصصی این رشته را در سه گروه تقسیم نمود:

1.     طراحی و پیاده سازی نرم افزارها:

 متخصصین این رشته کارهای مرتبط با برنامه نویسی مسایل مختلف و سیستمهای تخصصی انجام می دهد و از روشهای جدید در انجام کارهایشان استفاده می کنند. همچنین آنها تیمهای برنامه نویسی را برای تولید سیستمهای نرم افزاری سرپرستی می نمایند.

1.     توسعه و انکشاف روشهای جدید تئوری و کاربردی در زمینه کمپیوتر:

  بیوانفورماتیک   (Bioinformatics) یعنی استفاده از کمپیوتر در مهندسی ژنتیک، و داده کاوی (Data Mining) که برای کاوش در حجمهای بالای اطلاعات بکار می رود و علومی که در کنترل و هوشمند سازی روباتیک استفاده می شود.

1.     انکشاف و توسعه راه های جدید برای حل مشکلات کمپیوتر:

  بهینه سازی ذخیره ، بازیابی اطلاعات در دیتابیس ها، انتقال بهتر و سریعتر اطلاعات در شبکه ها و تحلیل تصاویر.

رشته های کمپیوتر؟

رشته کمپیوتر را می توان بطور عموم به مجموعه فعالیتهای هدفمندانه تعریف نمود که فعالیت های مذکور  متکی به ساخت کمپیوترو  استفاده از آن  میباشد.

 رشته کمپیوتر شامل طراحی و ساخت سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری می شود که برای مقاصد مختلف کار گرفته می شود. این مقاصد حاوی پروسس، ساخت و مدیریت انواع مختلف اطلاعات،  استفاده از کمپیوتر در تحقیقات و فعالیتهای علمی، صنعتی و تجاری، استفاده شبکه های اطلاعاتی، و امثال آنها کارگرفته میشود. بنا برآن کمپیوتردرسطح جهانی پس از سالهای 1990؛  تنها در یک رشته واحد محدود باقی نمانده بلکه به چند رشته تخصصی زیر تقسیم شده است

1.     کمپیوتر ساینس (Computer Science)

2.     انجنیری کمپیوتر (Computer Engineering)

3.     تکنالوجی معلوماتی (Information Technology)

4.     سافت ویر انجنیرنگ (Software Engineering)

5.     سیستمهای اطلاعاتی (Information Systems)

امادر پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون سلام فعلآ دارای دو رشته است IT  (Information Technology )و(Computer Science)  CS

  • رشته BIT (Bachelor of Information Technology )
  • رشته BCS ( Bachelor of Computer Science )

اهداف پوهنځی کمپیوتر ساینس:

پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون سلام اهداف زیررا دنبال میکند.

تاسیس یک پوهنځی کمپیوترساینس که بتواند انجینیران کمپوتر  دانا و آگاه با علوم معاصر و متداول را با کیفیت و ستندرد منحیث یک ارگان تحصیلی در سطح کشور پرورش داده باشدٰ یک امر اجتناب ناپذیر می باشد. از فارغین این پوهنځی توقع می رود تا با روحیه وطن دوستانه مکلفیت های خود را شناخته و امور محوله را با کیفیت عالی و معیار های معتبر صادقانه انجام داده  و آماده به خدمتگاری به وطن و مردم خود بوده باشند.