نتایج امتحان کانکور دورنوزدهم سمستر خزانی سال 1397

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( انجنیری)

لست کامیابان امتحان کانکوردورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شبانه سیول 7 کندز جمعه خان عبدالبصیر محمد صفا 1
شبانه سیول 23 پروان ارسلا خان شیرین فضل الحق 2
شبانه سیول 11 وردک شاه سعید محمد غنی محمد هارون 3
شبانه سیول 12 کاپیسا احمد ولی عبدالواسع احمد شایق 4
شبانه برق 24 پروان امام داد عبدالواحد عبدالوهاب 5
شبانه سیول 2 ننگرهار سید حسن سید محمد سعید سید سپین غر 6
شبانه سیول 26 پروان احمد شاه حیدر شاه احمد شاه 7
شبانه سیول 20 کابل محمد کریم محمد رفیق عبدالله 8
شبانه سیول 22 کاپیسا یار محمد شیر محمد جان آقا 9
شبانه سیول 16 پروان احمد نور محمد ظریف میرزا شیرین 10
شبانه سیول 13 کابل حبیب جان امیر جان زاهد خان 11
شبانه سیول 1 ننگرهار میرا جان میا جان حسیب الله 12
شبانه سیول 17 کندز جمعه الدین رحیم الله محمد همایون احمدزی 13
ظهرانه مهندسی 25 بغلان سلطان محمد محمد زکریا تهمینه 14

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( انجنیری)

لست کامیابان امتحان کانکوردورچهاردهم فارغان صنوف (14 پاس)  مورخ  09/06/1397

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
روزانه سیول EN-15 کابل عبدالحبیب سید عمر محمد جمشید 1
روزانه سیول EN-21 خوست شاه محمد سیف الرحمن شمس الرحمن 2
شبانه سیول EN-14 میدان وردگ محمد اکرم عبدالصبور احمد فیصل 3
شبانه سیول EN-27 کاپیسا داد خدا محمد شرین مجتبی 4

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.