کادر علمی پوهنځی انجینیری

کادر علمی

پوهنځی انجینیری دارای اعضای کادر علمی کافی بوده که اکثرآ ماستری خود را از پوهنتونهای ایالات متحده امریکا و شوروی سابقه  بدست آورده اند. پوهنتون سلام آرزو دارد که در قسمت بهبود کیفیت، کمیت، ستندرد ساختن و سیستماتیک ساختن فعالیت های پوهنځی انجینیری مساعی بخرج دهد، تا با انجام فعالیت های  تدریسی با کیفیت و ستندرد بتواند که پوهنځی انجینیری و نهایتا پوهنتون سلام را درسطح کشور در بین موسسات تحصیلات دولتی وغیردولتی منحیث یک ارگان تحصیلی شناخته معتبر، با کیفیت، ستندرد، صادق و خدمتگار به وطن و مردم معرفی نماید.

تعداد استادان پوهنځی انجینیری در حال حاضر برای تدریس تمام امور درسی دیپارتمنت سیول کافی است. البته در صورت افزایش تعداد محصلین جدیدالشمول در آینده افزایش تعداد استادان را نیز ایجاب خواهد کرد.

تعداد مجموعی استادان مسلکی حاضر پوهنځی انجینیری 39 تن بوده که ازین جمله  13 استاد دایمی و  26 استاد نیمه وقت مصروف تدریس میباشند. که از این جمله  39 استاد 4 تن آن دوکتورا ، 17 تن آن ماستر و 18 تن دیگر آن لیسانس میباشد. . قابل تذکر است که در حال حاضر کریکولم درسی پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام توسط 47 استاد 39 استاد مسلکی جمع 8نفر استاد ثقافت اسلامی   به پیش برده میشود