رشته برق والکترونکس

رشته برق والکترونکس:

رشته برق والکترونکس یک رشته پیشرفته درعصر تکنالوژی امروزی است که متشکل از بخشهای انرژی، الکترونکس و ارتباطات (کمونیکشن) می باشد. دیپارتمنت برق و الکترونکس یک برنامه با یک کیفیت بالا را برای تربیه انجینیران پیشتاز که بتواند چالش های عصر حاضر کشور را حل نمایند روی دست دارد.

دیپارتمنت برق والکترونکس مکلفیت خود میداند، که انجینیران را درین مسلک با چنان دانش و مهارت به جامعه تقدیم کند که نه تنها قادر به اجرای امورانجینیری با کیفیت بالا باشند، بلکه بتوانند تحقیقات انجینیری را برای حل مسایل مسلکی خویش درسطح لازم آن به اجراء گذارند.

کریکولم دیپارتمنت برق و الکترونکس ومفردات هرمضمون آن مطابق نورم اکادمیک و نیازمندی امروزی جامعه تهیه گردیده است، چون میدانیم که انجینیری برق مسلکی است که دانش ساینس و تکنالوژی را با استفاده از قوانین ریاضیات وفزیک بمنظور طراحی بخش های متشکله سیستم ‌های انرژی (تولید، انتفال وتوزیع) وسیستم های مخابراتی و به کار انداختن و حفظ و مراقبت آنها بصورت انفرادی ویا جمعی

برای رسیدن به یک هدف مشخص بطور مطمئن و مصئون با تطبیق نمودن معیار های جهانی قبول شده در عمل تطبیق میکند