شهرسازی

:شهرسازی
 شهرسازی یک رشته پیشرفه از رشته مهندسی بوده که میتوان به نام علم شهرسازی وهنر اجتماعی از آن یاد نمود. شهرسازان، طراحی ساختمانهای شهری را توام با کیفیت زیبائی و با توجه به نیاز های اجتماعی و فرهنگی در یک مکان مشخص شهرانجام میدهند و انواع مختلف خصوصیات هنری از قبیل دوام مواد و مصالح رنگ آمیزی، زیبائی و مقبولی شهر، تزئینات، تناسب، مقیاس و ابتکارات خاطره آمیز و پیوند آنها با فرهنگ و رسوم های گذشته را نگاه میدارند. همه شهرها کشور نظر به شرایط زمانی، طبیهی، فرهنگی و اقتصادی گذشته دور بمیان آمده و جواب گوی نیازمندیهای نفوس فعلی شهرها را ندارد. از طرف دیگر افغانستان در قلت متخصصین رشته شهر سازی قرار دارد. فلهذا روی همین ضرورت به فارغین شهر سازی یک ضرورت مبرم احساس می شود، تا کادر متخصص شهرسازی بتواند در طولانی مدت مطابق نیاز مندی نفوس، شهرها را طراحی نمایند.