پیام ریاست پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام

پیام ریاست پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام:

اداره پوهنځی انجینیری می کوشد تا زمینه تدریس با کیفیت را برای محصلین اماده نموده که بتواند انجینیران لایق متخصص  صادق و خدمتگار به وطن و مردم به جامعه معرفی نماید.تا بتواند در ساحه عمل در اعمار مجدد کشور سهم فعال داشته باشد.