پوهنحی انجنیری
  

- هدف از ایجاد پوهنځی  

 جنگ و نا امنی ها در طول سی و چهار سال گذشته باعث شده است تا مهمترین  زیربنا های کشورعزیز ما یا کاملا تخریب گردند و یا اینکه به عجزو نا توانی مبتلا شوند  

 منجمله عدم توانمندی نهاد های تحصیلات عالی در جذب فارغان صنوف دوازدهم  ِ که در شرایط فعلی  ظرفیت جذب همه فارغین را در نهادهای تحصیلات عالی ندارند.

در حالیکه  برای اعمار این کشور ویران شده به تعداد کثیری از متخصصان اعم از انجینیران ورزیده و مجرب ساختمانی ضرورت شدید احساس میگردد .پس برای پر کردن این خلا  تاسیس پوهنځی انجینیری در چوکات  پوهنتون  سلام یک نیاز مبرم در ساحه اکادیمیک بود

روی همین نیاز  پوهنځی  اجنیری  توسط گروپی  ازمتخصصین متعهد افغانی  در چوکات پوهنتون سلام تاسیس و ایجاد گردید  تاباشد سهولت های تحصلی و مسلکی برای افراد واجد شرایط و کسانیکه آرزودارند درین رشته تحصیل کنند ، ایجاد نمایند

پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام یکی ازسه  پوهنځی های بوده است که، اولین باردر چوکات پوهنتون سلام درسال 1388 هجری شمسی تاسیس گردید. در ان زمان پوهنځی انجینیری با امکانات وسیع بنا با نیاز مندی های کشور تاسیس شده است.

پوهنځی انجینیری با یک دیپارتمنت سیول درسال 1388 اغاز به کارنمود. درشروع سال1391 دیپارتمنت شهر سازی و دربرج سنبله سال1391 دیپارتمنت برق درچوکات پوهنځی انجینیری ایجاد واز طرف  شورای علمی  پوهنتون سلام منظورگردید