Faculty of Engineering

پوهنتون سلام

پوهنځی انجـنـیـری

جنگ و نا امنی در طول سی و چهار سال گذشته باعث شده است تا مهمترین  زیربنا های کشورعزیز ما یا کاملا تخریب گردند و یا اینکه به عجزو نا توانی مبتلا شوند منجمله عدم توانمندی نهاد های تحصیلات عالی در جذب فارغان صنوف دوازدهم  ِ که در شرایط فعلی  ظرفیت جذب همه فارغین را در نهادهای تحصیلات عالی ندارند. در حالیکه  برای اعمار این کشور ویران شده به تعداد کثیری از متخصصان اعم از انجینیران ورزیده و مجرب ساختمانی ضرورت شدید احساس میگردد .پس برای پر کردن این خلا  تاسیس پوهنځی انجینیری در چوکات  پوهنتون  سلام یک نیاز مبرم در ساحه اکادیمیک بود.

روی همین نیاز  پوهنځی  اجنیری  توسط گروپی  ازمتخصصین متعهد افغانی  در چوکات پوهنتون سلام تاسیس و ایجاد گردید  تاباشد سهولت های تحصلی و مسلکی برای افراد واجد شرایط و کسانیکه آرزودارند درین رشته تحصیل کنند ، ایجاد نمایند.

پوهنځی انجینیری پوهنتون سلام یکی ازسه  پوهنځی های بوده است که، اولین باردر چوکات پوهنتون سلام درسال 1388 هجری شمسی تاسیس گردید. در ان زمان پوهنځی انجینیری با امکانات وسیع بنا با نیاز مندی های کشور تاسیس شده است.

پوهنځی انجینیری با یک دیپارتمنت سیول درسال 1388 اغاز به کارنمود. درشروع سال1391 دیپارتمنت شهر سازی و دربرج سنبله سال1391 دیپارتمنت برق درچوکات پوهنځی انجینیری ایجاد واز طرف  شورای علمی  پوهنتون سلام منظورگردید


اهداف پوهنځی انجنیری :

پوهنځی انجنیری پوهنتون سام نظر به نیاز مرم جامعه افغانستان تأسیس گردیده، هدف از تأسیس آن، ایجاد یک پوهنځی با کیفیت و معیاری است، تا بتواند انجنیران آگاه و مجهز با علوم معاصر و متداول را در سطح کشور تربیه نماید. محصیلن بعد از فراغت شان ازاین نهاد، با روحیه وطن دوستی مکلفیت های خویش را شناخته وامورمحوله را با کیفیت عالی و معیارهای معتر، صادقانه انجام داده همواره آماده خدمت گذاری به وطن و مردم خویش بوده و در رفاه و آسایش آن ها تلاش نمایند.

مسئولین این پوهنځی می کوشند تا با فراهم نمودن زمینه ها و شرایط مناسب ذیل، اهداف ذکر شده را بدست آورند:

1.   فراهم نمودن زمینه تحصیلی در ساحه انجنیری، برای فارغین صنوف دوازدهم، مطابق به معیارهای کشور های منطقه.

2.   رشد و ارتقاء معیارهای تحصیلی در یک محیط اسامی، مطابق با نیازمندی های کشور.


ویژه گی های پوهنځی انجنیری:

o      تطبیق پلان های درسی مطابق با روش های عصری و پیشرفته.

o      پیش برد تدریس توسط استادان متخصص متعهد وبا تجربه.

o      داشتن لابراتوارهای مجهز و پیشرفته برای تربیت و آموزش بهتر محصلین.

o      تلاش برای ایجاد زمینه های کارهای عملی در ساحه.

o      تلاش همه جانبه برای بالا بردن کیفیت تدریس.

o      توجه به بعد تعهدی وتربیت ایمانی محصلین، در کنار آموزش علوم عصری تا بازسازی و آبادانی کشور با اخاص و صداقت انجام پذیرد.


امکانات پوهنځی انجنیری :

مواد درسی

مواد درسی مطابق به مفردات درسی به صورت فصل وار برای هرمضمون تهیه گردیده و در آغازهر سمسر به دسرس محصلین قرارداده می شود. کادر علمی پوهنځی انجنیری ازتأسیس الی اکنون بالای تألیف کتب درسی معیاری کارنموده که در این زمینه اقدامات مؤثر صورت گرفته و خوشبختانه 6 کتب مضمون درسی درسال های 1392 الی 1395 ه ش

تألیف گردیده است و بالای 20 کتب درسی مضامین تخصصی انجنیری ازطرف استادان این پوهنځی کار جریان دارد که مع الخیر الی اخیرسال 1397  هـ ش این 20 کتب درسی مختلف چاپ خواهد شد و به دسرس همه محصلین پوهنتون های دولتی وغیر دولتی قرار خواهد گرفت.

کوریکولم پوهنځی انجنیری  )تناسب ساعت های درسی عملی ونظری(

الف :درکریکولم دیپارتمنت سیول  )ساختمانی( 165  کریدت در نظر گرفته شده که شامل 198 ساعت درسی می گردد.

از جمله  (198)  ساعت درسی:

(137)  ساعت لکچر  (% 26.9 )

(84)  ساعت درس عملی (% 24.24)

(13)  ساعت حل تمرینات ( %6.56 ) در نظر گرفته شده است.

ب :درکریکولم دیپارتمنت برق والکترونیکس (160) کریدت که شامل (193)  ساعت درسی می باشد.

(138)  ساعت لکچر(71.50)

(44)  ساعت درس عملی (22.79)

(11) ساعت حل تمرینات (5.71) در نظر گرفته شده است.

ج:درکریکولم شهر سازی (160) کریدت که شامل (198) ساعت درسی

می باشد.

(130 ) ساعت لکچر (67.71)

(58) ساعت درس عملی (30.21)

(4) ساعت حل تمرینات (2.08)  در نظر گرفته شده است.

کارعملی وسیرعلمی

بعد از ختم سمسرهفتم و قبل از آغاز سمسر هشتم، دوماه دوره کار عملی برای محصلین در کوریکلم در نظر گرفته شده است. در این دوره کارعملی، محصلین جهت بدست آوردن تجارب عملی، به وزارت خانه ها، سکتورهای خصوصی و پروژه های دولتی و غیر دولتی معرفی می شوند. محصلین در جریان کارعملی ، از جانب مدیریت تدریسی پوهنځی

انجنیری نظارت می گردند و در ختم دوره ، دیپارتمنت مربوطه ، راپور کارعملی محصلین را ارزیابی و تصدیق می نماید.

برعاوه این محصلین یک راپور از دوره کارعملی خویش تهیه نموده و بعد از دفاع به آمریت دیپارتمنت سیول )ساختمانی (می سپارند. استادان نظربه ضرورت در جریان سمسر، محصلین را به سیر علمی غرض بازدید پروژه ها و یا کار عملی در ساحه می برند.


امکانات پوهنځی انجنیری:

پوهنځی انجنیری، به خاطر بالا بردن سطح سویه درسی نظری و عملی محصلین از روش های ذیل استفاده می نماید:

  • روش لکچر.
  • روش لابراتواری و تطبیقات.
  • روش سیرعلمی و بازدید از پروژه ها.
  • روش حل سوال های عملی با مشارکت محصلین.
  • روش تحقیقاتی و ارایه آن.


شیوه های ارزیابی محصلین:

استادان پوهنځی انجنیری، کار خانگی ها و فعالیت های صنفی محصلین را نظر به طرز العمل پوهنځی در جریان سمسر به محصلین می سپارد. این فعالیت ها، دانش عملی محصان را نظربه رشته مربوطه تقویت می بخشد.

در مجموع ارزیابی محصلین از طریق امتحان نهایی، امتحان وسط سمسر، کارخانگی و کار عملی صورت می گیرد :

o      %60  مربوط به امتحان نهایی

o      %20 مربوط به امتحان وسط سمستر

o      10% مربوط به کارخانگی

o      %10 مربوط به کار عملی.

ولی در مضامین که پروژه صنفی از طرف استاد داده می شود در آن

صورت (10 %) کارخانگی و (10 %) کار عملی به پروژه صنفی داده می شود.


لابراتوارهای پوهنځی انجنیری:

بخش های لابراتواری انجنیری ساختمانی شامل لابراتوارهای سروی، میخانیک خاک، مواد ساختمانی، کانکریت، اسفالت، کمپیوتر، فزیک و کیمیا می باشد.

لابراتوارهای متذکره ازبدو تأسیس پوهنځی انجنیری تجهیز و به فعالیت آغاز نموده است.

فعلا در لابراتوارهای بخش ساختمانی پوهنځی انجنیری 43 نوع آزمایش مختلف انجام پذیرفته می تواند.

وسایل موجود لابراتوارهای پوهنځی انجنیری، بیشر نیازمندی های لابراتواری این پوهنځی را مرفوع نموده می تواند، ولی باز هم اداره پوهنځی انجنیری همه ساله مطابق پان وسایل جدید ومورد ضرورت را تهیه نموده وبدسرس محصلین قرار می دهد.

پوهنځی انجنیری سعی می ورزد تادر طویل المدت یک مرکز علمی و تحقیقاتی احداث نماید، که اهداف عمده ان عبارت اند از:

o      اجراء آزمایش های مواد ساختمانی.

o      اجراء تنظیم، و تسهیل پروژه های تحقیقی.

o      ارزیابی و دیزاین پروژه های انجنیری ساختمانی دولتی وخصوصی.

o      ارایه مشاوره های علمی در ساحه انجنیری ساختمانی.


رشته های پوهنځی انجنیری:

پوهنځی انجنیری پوهنتون سام فعا دارای سه رشته ذیل بوده که هریک آن دارای اهداف مشخص می باشند:

رشته انجنیری سیول )ساختمانی(

رشته انجنیری شهرسازی

رشته انجنیری برق و الکترونیکس

دیپارتمنت سیول  )ساختمانی (

کریکولم دیپارتمنت سیول  )ساختمانی ( و مفردات هر مضمون آن مطابق معیارهای اکادمیک و نیاز مبرم جامعه تهیه گردیده است. چون میدانیم که انجنیری سیول )ساختمانی ( مسلکی بوده که دانش ساینس و تکنالوژی را با استفاده از قوانین طبیعی، ریاضیات، فزیک و کیمیا بمنظور طراحی و توسعه ساختمان های صنعتی، دستگاه های تولیدی ساختمانی، ماشین آلات و تولیدات و بکار بردن آن ها بصورت انفرادی ویا جمعی با وسایل دیگر برای رسیدن به یک هدف مشخص بطور مطمئن و مصئون، با تطبیق نمودن معیارهای ساختمانی جهانی قبول شده در عمل تطبیق می نماید.

انجنیر سیول) ساختمانی ( شخصی است که برعلاوه تطبیق نمودن مسلک انجنیری ساختمانی، هدف و کارگیری ابزار، مسایل مالی و اقتصادی، چگونگی حفظ سلامتی و امنیت انسان و طبیعت، وضیعت حقوقی و مالکیت آن را نیز جدآ پیگیری نموده و جز وظیفه خود میداند. انجنیر باید به حل مشکلات انجنیری پیش بینی شده و یا نشده، بپردازد. وی باید به اقتصادی بودن یک طرح، دوام، مؤثریت و ساده سازی سیستم مورد نظر خود فکر نموده، عمل نماید.

ب: دیپارتمنت شهرسازی

شهر سازی یک رشته پیشرفته از رشته مهندسی بوده واز آن میتوان به نام علم شهرسازی وهنر اجتماعی نیز نام برد. شهرسازان، طراحی ساختمان های شهری را توأم با کیفیت، زیبائی و با توجه به نیاز های اجتماعی در یک مکان مشخص شهر انجام میدهند.

ج: دیپارتمنت برق و الکترونکس

رشته برق و الکترونیکس یک رشته دلچسپ وپیشرفته در عصر تکنالوژی امروزی است، که متشکل از بخش های انرژی، الکترونیکس و ارتباطات می باشد. دیپارتمنت برق و الکترونیک برنامه های با کیفیت بالا را غرض تربیه انجنیران پیشتاز ، که توان مندی مقابله وحل چالش های عصر حاضر را در کشور دارا باشند روی دست دارد.


توانایی و مهارت های محصلین پوهنځی انجنیری بعد از فراغت

محصلین پوهنځی انجنیری بعد از فراغت ازتوانایی ها ومهارت های ذیل

برخوردارخواهند بود :

o      توانایی دیزاین ساختمان های تعمیراتی.

o      توانایی دیزاین ساختمان های هایدولیکی.

o      توانایی دیزاین سرک ها .

o      توانایی دیزاین سیستم های آبرسانی و فاضل آب.

o      توانایی تطبیق هر نوع پروژه ساختمانی .

o      توانایی اداره و رهبری هر نوع پروژه های ساختمانی.

o      توانایی کنترول کیفیت کار ساختمانی.

o      توانایی آزمایش نمودن مواد ساختمانی.

تخفیف ویژه برای سمستر بهاری ۱۳۹۶

فیس اصلی

فیصدی تخفیف

قابل پرداخت

33000

40 فیصد

19800
امتحان کانکور : 10 حمل 1396

آدرس : چهار راهی گل سرخ ، کلوله پشته ، کابل – افغانستان

تماس : 0778150150 - 0788275275


شرائط داخله دوره ليسانس:

1.   داشتن تذکره تابعیت.

2.   سند فراغت صنف دوازدهم که از وزارت معارف تصدیق شده باشد.

3.   داشتن جدول نمرات صنف دهم، یازدهم و دوازدهم که از وزارت معارف تصدیق شده باشد.

4.   خانه پری فورمه مخصوص پوهنتون سلام و بدست آوردن کارت امتحان کانکور.

5.   کامیاب شدن در امتحان کانکور پوهنتون سلام.


سهولت های تحصیلی:

o      داشتن 30 استاد متخصص وبا تجربه که اکثر آن ها ماستری خود را از پوهنتون های معتبر خارجی بدست آورده اند.

o      محیط امن و آرام اکادمیک و تطبیق قواعد دسپلینی.

o      داشتن انترنت جهت کسب معلومات مورد نیاز از مراجع انتر نتی.

o      داشتن کمپیوتر لب مجهز .

o      داشتن لابراتوارهای مجهز مواد ساختمانی با داشتن ظرفیت 43 تجربه مختلف .

o      داشتن کتاب خانه مجهز با داشتن کتاب های مورد نیاز داشتن صنوف درسی مجهز با LCD و پروجکتور.

o      ارایه سیمینار های علمی به محصلین.


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.