لست کامیابان امتحان کانکوردورهفده هم

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
صبح تعلیمات اسلامی تخار محمدیوسف شاه جان بی بی اسما 1
صبح تعلیمات اسلامی لوګر بهرام الدین محمدستار نادیه 2
صبح تعلیمات اسلامی پروان رحمت الله روح الله ریحانه 3
صبح تعلیمات اسلامی ننګرهار مولوی محمود رفیع الله تسنیم 4
صبح تعلیمات اسلامی لوګر محمدصابر احمدخالد صدیقه 5
صبح تعلیمات اسلامی وردګ خلیل الله حمیدالله عایشه 6
صبح تعلیمات اسلامی ننګرهار حاجی زمان حاجی نعمان پلوشه 7
صبح تعلیمات اسلامی کابل شیرمحمد محمداسلم تبسم 8
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر ګلستان مجیب الرحمن بهشته 9
صبح تعلیمات اسلامی ننګرهار عبدالظاهر عبدالرؤف سمیه 10
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر غوث الدین نجم الدین بی روزینا 11
صبح تعلیمات اسلامی جوزجان محمدعزیز محمدشفیع فاطمه 12
صبح تعلیمات اسلامی پکتیا ګل محمد لعل محمد مسعوده 13
صبح تعلیمات اسلامی کابل خواجه عبدالقدیر خواجه عبدالبصیر سبیره 14
صبح تعلیمات اسلامی هرات فضل احمد محمدداود فروزان 15
صبح تعلیمات اسلامی کنر ولی محمد شیراقا لیمه 16
صبح تعلیمات اسلامی پروان مسجدی عبدالجمیل مرسل 17
صبح تعلیمات اسلامی کابل امیرمحمد لعل محمد بی بی عابده 18
به سبب عدم تشکیل صنف  محصلات عزیز تعلیمات اسلامی  صبحانه در تایم  ظهرانه تعلیمات اسلامی داخله نمایند 

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صبح تعلیمات اسلامی کابل میوه ګل محمدیونس محمدعمران ۱
صبح تعلیمات اسلامی لغمان حاجی ګل میر سید اغا صدیق الله ۲
صبح تعلیمات اسلامی لغمان عبدالوکیل عبدالغیاث محمدراشد ۳
صبح تعلیمات اسلامی کاپیسا احمدخان غلام فاروق محمد الیاس ۴
صبح تعلیمات اسلامی پکتیا ولی محمد نظرمحمد نوید ۵
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر محمدغفور عبیدالله احمدفرید ۶
صبح تعلیمات اسلامی کابل ګلاب شاه جمعه خان عصمت الله ۷
صبح تعلیمات اسلامی لغمان عبدالقدیر مزمل محمدمدثر ۸
به سبب عدم تشکیل صنف  محصلین محترم تعلیمات اسلامی در صنف صبحانه فقه وقانون داخله نمایند 

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
صبح فقه وقانون کابل محمدرفیق رحمت الله جاهده 1
صبح فقه وقانون کابل سیدحسن سیدامان نګینه 2
صبح فقه وقانون کاپیسا محمدیوسف همایون صدف 3
صبح فقه وقانون کابل عزیزالله امین الله عایشه 4
صبح فقه وقانون کابل محمدطاهر محمدذاکریوسفزی صدف 5
ظهر فقه وقانون لوګر سلطان نوراحمد بی بی مدثره 6
صبح فقه وقانون کابل میرزامحمد نورمحمد مسکا 7
صبح فقه وقانون بدخشان خدا داده ګی دولت شاه مسلمه 8
صبح فقه وقانون تخار غلام رسول عبدالروف مریم 9
صبح فقه وقانون کابل شیرمحمد درمحمد فرخنده 10
صبح فقه وقانون   عبدالظهور عبدالعزیز بی بی ساره 11
صبح فقه وقانون وردګ محمدمنور عبدالبصیر طوبی 12
صبح فقه وقانون بدخشان محمدرازق عبدالخالق لیوزا 13
صبح فقه وقانون کابل محمدانور بسم الله فروزان 14
صبح فقه وقانون کاپیسا محمدیوسف همایون خدیجه 15
صبح فقه وقانون پروان امیرمحمد اقا ګل بصیره 16
صبح فقه وقانون لوګر اخترمحمد ګلاجان زربخته 17
صبح فقه وقانون پنجشیر سیداقا ګل اقا سمین 18
صبح فقه وقانون کابل رحمت الله بسم الله تمنا 19
صبح فقه وقانون وردګ میرحیدر یاقوت شاه بصیره 20
صبح فقه وقانون کابل پردل خان عبدالخالق بنفشه 21
انعده محصلات عزیز یکه از تعلیمات اسلامی در تایم ظهرانه رسیدګی نمی توانند به فقه وقانون تایم صبحانه میتواند داخله نمایند

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صبح فقه وقانون کاپیسا محمد ملنګ احمدزبیر بهرام 1
صبح فقه وقانون پروان فضل الحق عبدالرحیم عبدالمصور 2
صبح فقه وقانون کاپیسا محمدزمان محمدطاهرخان محمدزمان 3
صبح فقه وقانون کابل محمدملاه عبدالخلیل محمداغامحمدی 4
صبح فقه وقانون کابل عبدالرسول عبدالشکور عبدالمجیب 5
صبح فقه وقانون پروان عبدالرزاق محمداصف محمدخالد 6
صبح فقه وقانون کندهار محمدشریف عبدالقادر عبدالرحمن 7
صبح فقه وقانون لغمان میراجان صفی الله ذبیح الله 8
صبح فقه وقانون پنجشیر نعمت الله عبدالواحد احمدرشاد 9
صبح فقه وقانون لوګر غلام سخی غلام حضرت محمد عمران 10
صبح فقه وقانون کندز میرزا بدل کرامت الله اسدالله 11
صبح فقه وقانون پنجشیر نصرالله عبدالله محمد صفا 12
صبح فقه وقانون   مومن خان صفت میر نویدالله 13
صبح فقه وقانون بغلان ظفرمحمد محمدنذیر عبدالرحمن 14
صبح فقه وقانون کابل محمداعظم علی احمد محمدادیب 15
صبح
فقه وقانون پنجشیر دادالله فیض الله حفیظ الله 16

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صبح تعلیمات اسلامی کابل میوه ګل محمدیونس محمدعمران ۱
صبح تعلیمات اسلامی لغمان حاجی ګل میر سید اغا صدیق الله ۲
صبح تعلیمات اسلامی لغمان عبدالوکیل عبدالغیاث محمدراشد ۳
صبح تعلیمات اسلامی کاپیسا احمدخان غلام فاروق محمد الیاس ۴
صبح تعلیمات اسلامی پکتیا ولی محمد نظرمحمد نوید ۵
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر محمدغفور عبیدالله احمدفرید ۶
صبح تعلیمات اسلامی کابل ګلاب شاه جمعه خان عصمت الله ۷
صبح تعلیمات اسلامی لغمان عبدالقدیر مزمل محمدمدثر ۸
به سبب عدم تشکیل صنف  محصلین محترم تعلیمات اسلامی در صنف صبحانه فقه وقانون داخله نمایند 

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
صبح تعلیمات اسلامی ننګرهار دوست محمد صفت الله رقیه 1
صبح تعلیمات اسلامی لغمان قطب الدین تاج الدین ساجده 2
صبح تعلیمات اسلامی بغلان سیدغلام صدیق سیدغلام فاروق فاطمه 3
صبح تعلیمات اسلامی کابل میراحمد مختاراحمد صدف 4
صبح تعلیمات اسلامی کنر حاجی محمدسرور ممتاز منيژه 5
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر دادخدا عبدالقوی امنه 6
صبح تعلیمات اسلامی پروان محمدصابر میرویس بهشته 7
صبح تعلیمات اسلامی کابل محمدزمان محمدرحمان مدینه 8
صبح تعلیمات اسلامی تخار ملاعبدالقادر محمدالله بی بی ساجده 9
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر دین محمد محمداسحاق خدیجه 10
صبح تعلیمات اسلامی لوګر سیدنظراب شاه سیدنیک محمد خدیجه 11
صبح تعلیمات اسلامی لوګر محمدسرور عصمت الله انیتا 12
صبح تعلیمات اسلامی کابل حاجی ګل جان نصرالله بی بی فاطمه 13
صبح تعلیمات اسلامی پنجشیر محمدرسول عنایت الله مغفوره 14
به سبب عدم تشکیل صنف  محصلات عزیز تعلیمات اسلامی صبحانه در تایم ظهرانه تعلیمات اسلامی داخله نمایند 

وقت دیپارتمنت ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صبح تعلیمات اسلامی کاپیسا محمداسلم مطیع الله حسیب الله 1
صبح تعلیمات اسلامی دایکندی بخش علی حسین علی خدابخش 2
صبح تعلیمات اسلامی پروان عبدالحکیم سیداحمد حضرت الدین 3
            4
به سبب عدم موجودیت صنف  از محصلین محترم فوق معذرت میخواهیم

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.