ديپارتمنت تعليمات اسلامی

اهداف آموزشی ديپارتمنت تعليمات اسلامی:

الف: علماء و دانشمندانی را اماده ساختن، که بطور عام از اسلام آگاهی داشته باشد و بطور خاص در ساحه تخصص یعنی قرآن و حديث وعقیده و دیگر علوم اسلامی فهم عميق و معلومات دقيق فراهم نموده باشد.

ب:اماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوط خویش رهنمایی جامعه را به عهده بگيرند.

ج: از طریق همین پروگرام در ساحه تدريس تعلیمات اسلامی بسوی پوره کردن نیازمندی های جامعه قدم برداشتن، تا جامعۀ افغانی درین میدان به حد خود کفایی برسد.

د: از طریق تدریس مناهج مختلف برای فهم قرآن و سنت در محصلين استعداد شناخت مدارس فکری مختلف پیدا کردن، تا ازين طریق در اجتماع به روش برداشت رشد داده شود.

ﻫ: آماده سازی عناصر متخصصين و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در بخش ارشادات دينی، وعظ و خطابت، مسايل و قضایای اجتماعی و دینی که بتواند در موارد فوق از راه نوشتن و تأليفات با اعتبار، جامعه را بصورت درست در میادين و مجالات مختلف رهبری کند، و نیز بتواند که با ابتکارات خويش ضرورتها و نيازهای همه جانبه جامعه را بر آورده سازند.