ديپارتمنت تعليمات اسلامی

اهداف آموزشی ديپارتمنت تعليمات اسلامی:

الف: علماء و دانشمندانی را اماده ساختن، که بطور عام از اسلام آگاهی داشته باشد و بطور خاص در ساحه تخصص یعنی قرآن و حديث وعقیده و دیگر علوم اسلامی فهم عميق و معلومات دقيق فراهم نموده باشد.

ب:اماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوط خویش رهنمایی جامعه را به عهده بگيرند.

ج: از طریق همین پروگرام در ساحه تدريس تعلیمات اسلامی بسوی پوره کردن نیازمندی های جامعه قدم برداشتن، تا جامعۀ افغانی درین میدان به حد خود کفایی برسد.

د: از طریق تدریس مناهج مختلف برای فهم قرآن و سنت در محصلين استعداد شناخت مدارس فکری مختلف پیدا کردن، تا ازين طریق در اجتماع به روش برداشت رشد داده شود.

ﻫ: آماده سازی عناصر متخصصين و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در بخش ارشادات دينی، وعظ و خطابت، مسايل و قضایای اجتماعی و دینی که بتواند در موارد فوق از راه نوشتن و تأليفات با اعتبار، جامعه را بصورت درست در میادين و مجالات مختلف رهبری کند، و نیز بتواند که با ابتکارات خويش ضرورتها و نيازهای همه جانبه جامعه را بر آورده سازند.


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.