ديپارتمنت فقه و قانون

اولا- أهداف آموزشی ديپارتمنت فقه و قانون:

الف: تقديم دانشمندان و علمای به جامعه افغانی که بصورت عام از اسلام آگاهی کامل و فهم درست و سالم داشته ، و بطور خاص در ساحه تخصص خود (فقه و اصول فقه و قانون) آگاهی عمیق و برداشت دقيق باشد.

ب: اماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوطه خویش رهنمایی جامعه را عهده بتوانند، و در وقت ضرورت در پروسه قانون سازی همکاری نمايند.

ج: یکی از اهداف عمده تأسیس ديپارتمنت فقه و قانون اينست، که در رابطه به قضا و څارنوالی و مسائل مربوط به از طريق اين ديپارتمنت آن کدرهای متخصص درين رشته که جوابگوی ضرورت جامعه باشند تربيه شوند.

د: و از اهداف این ديپارتمنت این است که در ساحه تدريس فقه و اصول فقه و قانون، برای برآورده ساختن ضرورتهای جامعه خود قدم های عملی برداشت، و به حد خودکفایی برسد.

ﻫ: از طریق تدریس مذاهب مختلف فقهی، آگاه ساختن محصلين از روشها و راهکارهای استنباط مناهج مدارس مختلف فکری اسلامی است، تا ازين طریق در جامعه به روش استنباط و برداشت رشد داده شده، و در قضايایی فکری روحیه تحمل اختلاف و فرهنگ تعامل با اختلاف رشد داده شود.

و: آماده سازی عناصر متخصص و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در ديپارتمنت فقه و قانون در بخش قضا و څارنوالی وکالت دفاع، که بتواند از راه نوشتن و تألیفات با اعتبار، نیازمندی های جامعه ما را بر آورده سازند.


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.