ديپارتمنت فقه و قانون

اولا- أهداف آموزشی ديپارتمنت فقه و قانون:

الف: تقديم دانشمندان و علمای به جامعه افغانی که بصورت عام از اسلام آگاهی کامل و فهم درست و سالم داشته ، و بطور خاص در ساحه تخصص خود (فقه و اصول فقه و قانون) آگاهی عمیق و برداشت دقيق باشد.

ب: اماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوطه خویش رهنمایی جامعه را عهده بتوانند، و در وقت ضرورت در پروسه قانون سازی همکاری نمايند.

ج: یکی از اهداف عمده تأسیس ديپارتمنت فقه و قانون اينست، که در رابطه به قضا و څارنوالی و مسائل مربوط به از طريق اين ديپارتمنت آن کدرهای متخصص درين رشته که جوابگوی ضرورت جامعه باشند تربيه شوند.

د: و از اهداف این ديپارتمنت این است که در ساحه تدريس فقه و اصول فقه و قانون، برای برآورده ساختن ضرورتهای جامعه خود قدم های عملی برداشت، و به حد خودکفایی برسد.

ﻫ: از طریق تدریس مذاهب مختلف فقهی، آگاه ساختن محصلين از روشها و راهکارهای استنباط مناهج مدارس مختلف فکری اسلامی است، تا ازين طریق در جامعه به روش استنباط و برداشت رشد داده شده، و در قضايایی فکری روحیه تحمل اختلاف و فرهنگ تعامل با اختلاف رشد داده شود.

و: آماده سازی عناصر متخصص و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در ديپارتمنت فقه و قانون در بخش قضا و څارنوالی وکالت دفاع، که بتواند از راه نوشتن و تألیفات با اعتبار، نیازمندی های جامعه ما را بر آورده سازند.