پوهنځی شرعيات و قانون

معلومات مختصر به ارتباط پوهنځی شرعيات و قانون

پوهنځی شرعیات و قانون در سال ۱۳۸۸ هـ ش در چوکات پوهنتون سلام با تشکیل دو ديپارتمنت (تعلیمات اسلامی و فقه و قانون) تأسیس گردید که هدف از تأسيس این نهاد علمی تربیه و آموزش نسل جدید کشور با نظرداشت کیفیت بلند و معیاری، و تربیه نمودن کدرهای متعهد و متخصص در عرصه های ضروری حیات در چارچوب ارزشهای دینی و ملی بوده- تا از یک طرف کشور ما افغانستان عزیز از لحاظ تخصص و کدرهای علمی متکی به خود بوده، و از سوی دیگر نسل جدید این سرزمین از راه تخصص و پژوهش در عرصه های بهبود مورد اجتماعی، استقرار سیاسی، و پیشرفت اقتصادی و أمنیت سرتاسری در کشور سهم بارز داشته باشد، زیرا پوهنځی شرعیات و قانون باور دارد که پیشرفت و استقرار سیاسی با تربیه و آموزش با کیفیت و معیاری، و با التزام به ارزشهای دینی و ملی پیوند مستحکم دارد، و همچنان در عرصه تخصص خویش برای قشر جوان کشور (بخش ذکور و اناث) با نظر داشت همه پرنسيپ ها و نو آوری های عصر نوین میخواهد، قیادت های متخصص و متعهد به سطح ليسانس و ماستر از قبیل: دانشمندان علوم شرعی، استادان متخصص، امامان مساجد، خطباء ورزیده، دعوتگران بیدار، قضات پاک، څارنوالان لائق، وکلای مدافع حقوق بشر، و متخصصین قانون را برای جامعه خویش تقدیم نمایند، و درین راسته از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی دارد و این کار را از وظائف و مکلفیت های مهم و اساسی خویش میداند.

و هکذا قابل یاد آوری است که در وضعیت کنونی پوهنځی شرعیات و قانون بقدر کافی محصل دارد که ۵۰ ٪ آنرا ذکور و ۵۰ ٪ آنرا اناث تشکیل میدهد و در سه تایم (صبحانه، ظهرانه، شبانه) زمینه درسی برای محصلان با صنوف و تعمیر جداگانه برای طبقه ذکور و اناث مهیا میباشد.

در پوهنځی شرعیات و قانون دوره تحصیل در مرحله لیسانس ۴ سال بوده و مشتمل بر هشت سمستر می باشد و در هر سال طبق لائحه وزارت تحصیلات عالی دو سمستر خوانده می شود، و وقت درسی سمستر ۱۶ هفته می باشد. و بعد از ختم سمستر در سه هفته امتحان نهائی اخذ میگردد.

کریدت ها و تعداد مضامین در هر سمستر تغیر میگردد. در سمستر هشتم محصل مکلف به نوشتن بحث علمی (پایان نامه) می باشد، که مناقشه و ارزیابی آن از طرف هيئت مؤظف ديپارتمنت، و دفاع آن بصورت منظم طبق لائحه مونوگرافها به پیش میرود و شرط اساسی فراغت شمرده میشود.

در پوهنځی کارهای نظری نسبت به کارهای عملی و تطبیقی زیاد بوده، و کارهای عملی در تخریج احادیث، دائر نمودن محکمه تمثیلی، سیمنارهای دعوتی، محاوره گروپی، سوال و جواب، مکلف ساختن محصلین به مطرح نمودن موضوع در صنف و کارخانگی در موضوعات مختلف صورت میگیرد، بناءاً محور بودن محصل در همه بخش های درسی و علمی اساس برای پوهنځی شرعیات و قانون میباشد.


ديپارتمنت تعليمات اسلامی:

ديپارتمنت تعلیمات اسلامی در چوکات پوهنځی شرعیات و قانون یک ديپارتمنت فارغ ده بوده که در بخش تخصص خویش متعهد با لوائح وزارت تحصیلات عالی میباشد- کاریکولم، مفردات درسی، مضامین و استخدام استادان مجرب و متخصص از امور مهم ديپارتمنت بشمار میرود، که أهداف آن قرار ذيل میباشد.

أهداف ديپارتمنت تعليمات اسلامی:

1.    تربیت و تقدیم کادرهای علمی تخصصی،مسلکی و دعوتی برای رهبری سالم جامعه در عرصه های مختلف از قبیل تدریس، امامت، خطابت و ارشاد، قضاء و دعوت اسلامی.

2.    تربیت نسل جوان کشور که از شناخت فهم شامل،  کامل و معتدل پیرامون اساسات اسلام برخوردار باشد، تا ازین طریق در جهت حصول رضای پروردگار عزوجل و تطبیق آن در نظام سیاسی کشور سعی و تلاش نماید.

3.    تربیت و تقدیم کادرهای علمی و مسلکی برای تدریس در مکاتب، لیسه ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی دیگر.

4.    تعمیم و تفهیم اساسات دینی که ضامن رفاه ترقی، صلح و امنیت در جامعه میگردد.

ديپارتمنت فقه وقانون:

ديپارتمنت فقه وقانون در چوکات پوهنځی شرعیات وقانون نیز یک ديپارتمنت فارغ ده بوده تا به حال  صدها محصل را در بخش تخصص خویش با نظرداشت و لوائح وزارت تحصیلات عالی فارغ داده و از ديپارتمنت های مهم و اساسی پوهنځی بشمار میرود. کاریکولم، مفردات درسی، مضامین، و استخدام استادان مجرب و متخصص از امور مهم ديپارتمنت به شمار میرود که أهداف آن قرار ذيل میباشد.

أهداف ديپارتمنت فقه وقانون:

1.    تربیت و تقدیم کادرهای متعهد و متخصص برای ادارات عدلی و قضائی کشور جهت تأمین بهتر عدالت در جامعه افغانی.

2.    تدریس و تفهیم دیدگاه های مختلف مذهبی و فقهی، و فهم درست و متوازن فقهی که به اساس اعتدال و میانه روی استوار، و از تعصبات مذهبی دور باشد.

3.    رشد و انکشاف استعدادها و ظرفیت ها در محصلین و محصلات از طریق براه اندازی ریسرچ و تحقیقات مقایسوی میان مذاهب و قوانین مختلف نافذه کشور.

4.    تربیت و اعداد کادرهای متعهد و متخصص در مجال قانون گذاری مورد نیاز جامعه.

5.    تقدیم مشوره ها در قضایای فقهی معاصر، إفتاء، قضاء، څارنوالی، صورت دعوی، و دفع دعوی و دیگر نیازمندی های جامعه به نهاد های ملی و بین المللی.

6.    آگاهی از اصول و روش های استنباطی فقهای مذاهب مختلف.

رياست پوهنځی شرعيات وقانون


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.