پوهنځی شرعيات و قانون

پوهنتون سلام

پوهنځی شرعيات و قانون

پوهنځی شرعیات وقانون در سال ۱۳۸۸ هـ ش با آغاز فعالیت پوهنتون سلام تأسيس گردید. این پوهنځی دارای:

دو ديپارتمنت در مقطع ليسانس،

1.   ديپارتمنت فقه وقانون.

2.   ديپارتمنت تعليمات اسلامی.

و دو ديپارتمنت در مقطع ماستری،

1.   رشته فقه وقانون (فقه، اصول فقه وقانون).

2.   رشته تعلیمات اسلامی (تفسیر، حدیث و اصول آن)

و دارای دو ديپارتمنت عمومی می باشد، که مضامین آن پوهنتون شمول تدريس میگردد.

1.   ديپارتمنت ثقافت اسلامی.

2.   ديپارتمنت زبان عربی.

مدت تحصیل در پوهنځی شرعیات وقانون چهار سال میباشد و جهت مسلکی شدن بیشتر از ابتداء محصلان به شکل تخصص در دو رشته (فقه وقانون و تعلیمات اسلامی) به تحصیلات میپردازند.

تدريس در این پوهنځی به زبانهای ملی کشور (پشتو و دری) وهم (عربی) که زبان اساسی دین مقدس اسلام است صورت میگیرد.

رسالت پوهنځی شرعيات وقانون:

تربيت قشر جوان کشور در رشته فقه وقانون و تعلیمات اسلامی طوری که در رشته خویش از علم تحقیقی بهرمند بوده از مقتضیات عصر آگاهی داشته باشد تا از یک طرف نیازمندیهای نظام قضائی و تعلیمی کشور را بر آورده بسازد و از طرف دیگر در قضایای اختلافی راه وسطیت و اعتدال اسلام را اختیار نموده جامعه را به شکل درست رهنمائی نماید.

*       تربیه سالم نسل جوان و هدفمند در جامعه.

*       تقدیم نمودن کادرهای علمی و متخصص در جامعه.

نياز سنجی عمومی برای ايجاد پوهنځی شرعيات وقانون:

پوهنځی شرعیات وقانون در پوهنتون سلام جهت اکمال نیازهای ذیل تأسيس گرديده است:

اکثریت جوانان عزیز ما که از مکاتب، مدارس و لیسه ها فارغ گردیده اند، به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند تحصیلات عالی خویش را بیرون از کشور إدامه دهند. این در حالیست که جامعه ما به کادرهای علمی و مسلکی در عرصه های قضاء، إفتاء، دعوت، إمامت، تدريس، خطابت، مسائل حقوقی و عدلی و قضایای فقهی نیاز جدی دارد، جهت بر آورده ساختن نیاز مندی های متذکره و تخفیف بار اقتصادی که در نتیجه تحصیلات عالی در بیرون از کشور بر جامعه ما وارد می شود، پوهنځی شرعیات وقانون پا به عرصه وجود گذاشت.

از سوی دیگر نیاز جدی برای بمیان آوردن قشر علمی و تخصصی ای وجود دارد، که بتواند نظام شرعی، قضائی و عدلی کشور را با شیوه های علمی، مسلکی و دقیق طبق نیاز مبرم جامعه تحلیل و ارزیابی نموده و تغییرات لازم را جهت اصلاح آن پیشنهاد نماید.

تربیت متخصصین علوم شرعی که اسلام را به فکر وسطی و معتدل آن فهمیده باشند تا بتوانند با اختلافات فقهی، و تفسیرات مختلف نصوص شرعی تعامل نموده زمینه و فضاء همزيستی را در کشور میسر سازد.

همچنان زمینه سازی برای تربیه نسل جوان در بخش های مختلف که امنیت و آبادی کشور را متحقق میسازد، از نیازهای مبرم ایجاد پوهنځی شرعیات وقانون بشمار میرود.

اهداف عمومی پوهنځی شرعيات وقانون:

         تربیت و تقدیم کادرهای علمی و متخصص در عرصه های عدلی و قضائی إفتاء و تدريس، امامت و خطابت و دعوت اسلامی.

         تربیت و تقدیم افراد متعهد و متخصص به جامعه جهت تأمین عدالت، دفاع از مردم اعم از مرد و زن،حقوق بشر، نظم و دسپلین و امنیت اجتماعی.

         تربیت و تقدیم افراد شایسته و مسلکی به جامعه جهت بر آورده ساختن اصلاحات در ادارات عدلی و قضائی کشور.

         تربیت محصلین و محصلات را به عقیده درست، و اساسات دینی در جامعه که بر اصل وسطیت، اعتدال و میانه روی استوار باشد.

         تقدیم دیدگاه های مختلف مذهبی و فقهی و ایجاد فهم درست فقهی متوازن که دور از بر انگیختن هر نوع تعصبات درمیان محصلان باشد.

         انجام تحقیقات علمی در عرصه های قوانین ، اصول قانونگذاری و قضایای فقهی معاصر تا از یک جهت تحقیقات درین عرصه پیشرفت نماید و از سوی دیگر نیاز شرعی، حقوقی وقانونی جامعه بر آورده شود.

         بستر سازی سالم برای ارتقای سطح دانش همه نسل جوان کشور اعم از ذکور و اناث به معیارهای علمی اکادیمیک، بعید از هر گونه تبعیض، افراط و تفریط، و تعصب.

         اماده سازی فارغان پوهنځی برای ایفای نقش مؤثر در عمران، بازسازی معنوی، ثبات سیاسی، انکشاف اجتماعی و تأمین أمنیت و عدالت در کشور باساس مهارت های علمی و تخصصی اکادیمیک.

         تحکیم روابط اکادیمیک با پوهنځی های شرعیات و قانون در پوهنتون های داخل و خارج کشور، بخاطر اجرای تحقیقات علمی مشترک، تبادله مواد علمی، مقالات و تجارب علمی و تخصصی.

         ارائه مشوره ها در بخش های قضایای فقهی، وکالت دفاع، قضاء وڅارنوالی و افتاء به ادارات نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی.

         ترویج و اهتمام به شعائر دینی و ارزش های اسلامی در جامعه.

ایجاد ديپارتمنت های تخصصی و علمی مورد نیاز جامعه مانند:

*       رشته عقیده و فلسفه.

*       رشته معرفت و شناخت مقایسوی أدیان و مذاهب.

*       رشته قضاء و افتاء.

*       رشته سیاست شرعی.

*       رشته بانگداری اسلامی

*        رشته وکالت دفاع.

*        رشته اصول قانون گذاری.

اهداف ديپارتمنت فقه وقانون:

o      تربیه و تقدیم کادرهای متعهد و متخصص برای ادارات عدلی و قضائی کشور جهت تأمین بهتر عدالت در جامعه افغانی.

o      شناخت دیدگاه های مختلف مذهبی و فقهی، و فهم درست فقهی متوازن که به اساس اعتدال و میانه روی استوار، و از تعصبات مذهبی دور باشد.

o      رشد و انکشاف استعدادها و ظرفیت ها در محصلان از طریق بحث ها و تحقیقات مقایسوی میان مذاهب و قوانین مختلف نافذه کشور.

o      تقدیم مشوره ها در قضایای فقهی معاصر، إفتاء، قضاء، څارنوالی، صورت دعوای، و دفع دعوای و دیگر نیازمندی های جامعه به نهاد های ملی و بین المللی.

اهداف ديپارتمنت تعليمات اسلامی:

         تربیه و تقدیم کادرهای علمی تخصصی،مسلکی و دعوتی برای رهبری سالم جامعه در عرصه های مختلف از قبیل، امامت، خطابت، قضاء و دعوت اسلامی.

         تربیت نسل جوان کشور که در شناخت فهم شامل و کامل از اساسات اسلام برخوردار باشد، تا ازین طریق در جهت حصول رضای پروردگار عزوجل و تطبیق آن در نظام سیاسی کشور سعی و تلاش نماید.

         تربیه و تقدیم کادرهای علمی و مسلکی برای تدریس در مکاتب، لیسه ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی دیگر.

         تعمیم و تفهیم اساسات دینی که ضامن رفاه ترقی، صلح و امنیت در جامعه میگردد.

توانايی و مهارت های محصلان پوهنځی شرعيات وقانون:

*       تربیه و تقدیم کادرهای علمی تخصصی،مسلکی و دعوتی برای رهبری سالم جامعه در عرصه های مختلف از قبیل، امامت، خطابت، قضاء و دعوت اسلامی.

*       تربیت نسل جوان کشور که در شناخت فهم شامل و کامل از اساسات اسلام برخوردار باشد، تا ازین طریق در جهت حصول رضای پروردگار عزوجل و تطبیق آن در نظام سیاسی کشور سعی و تلاش نماید.

*       تربیه و تقدیم کادرهای علمی و مسلکی برای تدریس در مکاتب، لیسه ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی دیگر.

*       تعمیم و تفهیم اساسات دینی که ضامن رفاه ترقی، صلح و امنیت در جامعه میگردد.

توانايی و مهارت های محصلان پوهنځی شرعيات وقانون:

o         توانایی اجرای وظایف بحیث قضات در محاکم رسمی کشور.

o         توانایی اجرای وظایف بحیث څارنوالان در څارنوالی های کشور.

o         توانایی تدريس علوم دینی، عقیدتی، حقوقی و قانونی در نهادهای علمی و مؤسسات تحصیلات عالی و نيمه عالی و مکاتب و لیسه های کشور.

o         توانایی رهبری سالم جامعه به سمت درست در چارچوب اصول و مبانی اسلام.

o         توانایی امامت، خطابت و مهارت های مختلف دعوتی.

o         توانایی و تقدیم مشاوره های علمی، مسلکی و حقوقی به ادارات مختلف دولتی و غیردولتی.

o         توانایی اجرای تحقیقات و پژوهشهای مورد نیاز در امور دینی، قانونی، عدلی و قضائی.

o         توانایی وکالت دفاع  در قضایای مدنی، تجارتی و جزایی و احوال شخصی.

o         توانائی یاد دهی قواعد إقامه دعوی، صورت دعوی و چگونگی دفاع آن.

o         توانائی یاد دهی مهارت های قضائی و عدلی در محاکم کشور.

o         تسلط بر زبان عربی، زبان قرآنی و احادیث نبوی.

o         مهارت های تالیف و ترجمه از متون اصیل عربی به زبان های محلی کشور.

تخفیف ویژه برای سمستر بهاری ۱۳۹۶

فیس اصلی

فیصدی تخفیف

قابل پرداخت

15000

20 فیصد

12000

امتحان کانکور : 10 حمل 1396

آدرس : چهار راهی گل سرخ ، کلوله پشته ، کابل – افغانستان

تماس : 0778150150 - 0788275275

شرائط داخله دوره ليسانس:

         داشتن تذکره تابعیت.

         داشتن سند فراغت صنف دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد.

         داشتن جدول نمرات صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد.

         خانه پوری فورم خاص پوهنتون سلام و بدست آوردن کارت امتحان کانکور.

         موفقیت در امتحان کانکور شرط اساسی قبولیت میباشد.

شرائط داخله دوره ماستری:

         داشتن سند فراغت دوره ليسانس با ترانسکريپ نمرات چهار ساله با حد اقل ۶۵ ٪ نمرات در دوره ليسانس.

         خانه پری فورم خاص دوره ماستری و بدست آوردن کارت امتحان.

         مصاحبه شفوی با محصل و ارزیابی اسناد دوره ليسانس توسط بورد ماستری.

         موفقیت در امتحان کانکور ماستری.

اوقات درسی پوهنځی شرعیات وقانون:

*       تایم صبحانه برای طبقه ذکور و اناث.

*       تایم ظهرانه ويژه اناث.

*       تایم شبانه ويژه ذکور.

شرائط فراغت از لیسانس ديپارتمنت فقه وقانون و تعليمات اسلامی:

         تکمیل نمودن -۱۵۷- کریدت ويژه ديپارتمنت فقه و قانون و -۱۵۳-کریدت ويژه ديپارتمنت تعلیمات اسلامی در جریان (هشت سمستر) چهار سال تحصیلی.

         دفاع موفقانه بحث (مونوگراف) دوره تحصیلی ليسانس.

         حفظ پاره أخیر قرآنکریم در طول هشت سمستر.

         پابندی و رعایت نمودن همه مقررات و لوائح پوهنتون.

شرائط فراغت از دوره ماستری:

*       تکمیل نمودن (۴۰) کریدت در دوران تحصیلی ماستری.

*       نگارش تیزس دوره ماستری و دفاع موفقانه از آن.

*       حفظ مقدار تعیین شده از قرآن کریم.

*       پابندی و رعایت کردن همه مقررات و لوائح پوهنتون.

تسهيلات تحصيلی پوهنځی شرعيات و قانون:

o   اساتید متخصص و با تجربه، به سویه دکتور، ماستر و لیسانس،با رتب علمی پوهاند، پوهنوال، پوهندوی، پوهنمل و پوهنیار.

o   محیط آرام، أمن و مصئون اکادیمیک.

o   صنوف جداگانه درس لکچر و پراکتیک، برای طبقه أناث و ذکور، مجهز با تمام وسائل و لوازم درسی.

o   کتابخانه مجهز با داشتن کتاب های دینی، فقهی و حقوقی مورد نیاز محصلان.

o   کتابخانه خیلی کلان دیجیتالی.

o   انترنت دائمی جهت کسب معلومات اضافی مورد نیاز استادان و محصلان از مراجع انترنتی.

o   کمپيوتر لب های مجهز.

o   عرضه خدمات بهتر و با کیفیت.

o   برنامه های علمی جهت آموزش پراکتیک قضائی از جمله محاکم تمثیلی که با حضور څارنوالان و قضات از محاکم رسمی کشور دائر میگردد.

o   کنفرانسها و سیمینارهای علمی برای محصلان جهت ارتقای ظرفیت از طرف بخش نشاطات عامه پوهنتون.

o   ترانسپورت فعال برای حمل و نقل استادان و محصلات.


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.