اهداف

اهداف:

  1. زمینه سازی تحصیلات عالی ، معیاری واستندرد برای فرزندان کشور تا درجهٔ لیسانس، مطابق با خواسته های اسلامی وملی.

  2. تربیهٔ کادرهای علمی ومتخصص درعرصه های علمی مختلف، وپیشبرد فعالیتهای اکادمیک.

  3. پیشبرد فعالیتهای علمی وتحقیقی، از طریق مهارتهای علمی وتکنالوژیکی عصری وجدید، به منظور پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی، علمی وفرهنگی میهن.

  4. انتقال علم وتکنالوژی جهانی، بوسیلهٔ تقدیم ابتکارهای جدید وروشهای تدریس پیشرفته درساحات تعلیمی، تحقیق وریسرچ ، تا تجارب ملتهای پیشرفتهٔ عصرنوین وبین المللی بدست آید.

  5. تربیت استعدادهای جوانان، بهبود بخشیدن پروسه های تحصیلی وبالابردن مهارتها وسویهٔ محصلین ازلحاظ نظری وعملی.

  6. سهم گیری دربازسازی، وانکشاف وترقی افغانستان ازطریق تقدیم خدمات علمی وفرهنگی.

 


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.