محصلین(جدیدالشمول) که در امتحان کانکور دوره ماستری کامیاب شده اند و منتظر بودند

اطلاعیه

به اطلاعیه تمام محصلین(جدیدالشمول) که در امتحان کانکور دوره ماستری کامیاب شده اند و منتظر بودند رسانیده می شود که اجراءات امور اداري ومالي خویش را تا ۱۲ بجه روز شنبه ۹ماه ثور۱۳۹۶هـ ش تکمیل نمایند وبرای دروس شان آماده گی بگیرند، البته بعد ازتاریخ مذکور داخله داده نشده معذرت هیچ کس پذیرفته نمیشود.

اداره بورد ماستری

پوهنتون سلام