برنامه ماستری در رشته فقه و قانون، پوهنتون سلام

برنامه ماستری فقه و قانون پوهنتون سلام

پوهنتون سلام در سال ۱۳۸۸ه‍ ش توسط تعدادی از استادانیکه تجربه ی طولانی تدریس ، تحقیق و پژوهش را در پوهنتون های ملی و بین المللی داشتند به حیث مؤسسه تحصیلات عالی  تأسیس شد، و هدف از تأسیس این نهاد و مؤسسه تنها تربیه و آموزش نسل جدید وطن با در نظرداشت کیفیت بلند و معیاری در چهار چوب ارزشهای دینی و ملی بود که تا شود نسل جدید این سرزمین از منفذ تحقیق و پژوهش در زمینه های بهبودی موارد اجتماعی ، استقرار سیاسی و پیشرفت اقتصادی سهم بگیرد، زیرا ادارۀ پوهنتون سلام باورمند است که پیشگامی و استقرار با تربیه و آموزش باکیفیت و معیاری و با التزام به ارزشهای دینی و ملی محکم گره خورده است و فقط از این دو راه تحقق میپذیرد.

این پوهنتون موقر در خلال عمر پنج ساله خود، همگام با وعده و هدفمندی خویش وبا سعی و تلاش بی مهابا توانست که برای نسل جدید وطن زمینه و بستر تحصیلات عالی با کیفیت و محیط کاملا اکادمیک  را آماده بسازد و از این راه توانسته است که جایگاه ویژه را از آن خود کند.

الآن این پوهنتون میخواهد با اغاز نمودن مرحله ماستری در یکتعداد تخصصات، کدرهای علمی و متخصصین ویژه را تقدیم جامعه نماید، بناء بجاست که  از میان این تخصصات تصور مکمل پروگرام ماستری در مجال فقه وقانون پوهنتون سلام را به وزارت محترم تحصیلات عالی تقدیم نماییم تا باورمند شوند که این پوهنتون ظرفیت و توانمندی پیشبرد پروگرام ماستری را در این تخصص بوجه نیکو دارا میباشد، وتا واضح گردد که همه گامهای ضروری برای شروع نمودن پروگرام ماستری در رشتۀ فقه وقانون مطابق با معیارهایکه از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی وضع گردیده است در نظر گرفته شده و همه ضروریات شروع نمودن یک پروگرام ماستری بوجه احسن تکمیل گردیده است.

 

معرفی

دیدگاه

پروگرام ماستری فقه وقانون در رشتۀ فقه وقانون واصول فقه تنظیم شده که متخصصین این رشته را به جامعه تقدیم خواهد نمود که در تربیه و آماده سازی کدرهای علمی در عرصهٔ تخصص خویش توانمندی تحلیل وتحقیق با کیفیت را دارا باشند تا رهبری جامعه را در زمینه علم بدست گیرند تا فهم درست وبرداشت متناسب با قضایای عصر از فقه اسلامی پیدا نموده در رهبری سالم جامعه نقش موثری را ایفا نمایند .

رسالت

رسالت پروگرام ماستری فقه وقانون عبارت از ارتقای سطح دانش جوانان افغان در عرصه قضایای فقهی واصولی وقانونی بوده پروگرام مذکور دانشمندان فقه را جهت سهمگیری ومشارکت در عملیه تحلیل مسایل وقضایای فقهی جامعه مسلمان افغانستان تربیه نموده ومتخصصین این رشته را به جامعه تقدیم می دارد وهم این پروگرام یک ساحه جدید مطالعه وتحقیق را برای جوانان افغان فراهم می سازد تا باشد که دانشمندان وکادر مورد نیاز مملکت در رشته مذکور از طریق این پروگرام تربیه و مصدر خدمت به علم ، وطن ومردم خویش گردند .

دیپلوم فقه وقانون

پروگرام ماستری در رشته فقه وقانون یک نظام چند بعدی تحصیلی بوده وطوری برنامه ریزی شده است تا زمینه تحصیلات عالی بالاتر از درجهٔ لیسانس را برای آنعده از محصلان ذکور واناث فراهم نماید که خواهان تخصص در رشته فقه وقانون بوده ومی خواهند درین راستا پابه عرصه تحقیقات وریسرچ های علمی گذاشته و درباره فقه اسلامی وقضایای فقهی که نیاز تحقیق پیدا شود مصدر خدمت شوند .

نصاب درسی این پروگرام طور طراحی گردیده است که هم جوانب این تخصص  را احتوا نماید تا فقها ودانشمندانی را فارغ نماید که دارای دانش ومهارتهای مورد نیاز جهت پاسخ به مشکلات وحل منازعات فقهی باشند این پروگرام تفکر نقد در آراء فقهی را رشد داده استعداد وتحقیق وریسرچ در محصلان را تقویه می بخشد محصلانی که در این پروگرام اشتراک می نمایند مکلف به پرداخت فیس طبق لایحه پوهنتون سلام برای دوره ماستری می باشند .

 اداره پروگرام ماستری در فقه وقانون

شرایط پروگرام ماستری از طرف بورد ماستری نظارت وباز بینی می شود ، آمر پروگرام ومسؤل هم آهنگی پروگرام مسؤلیت فعالیت روزمره مانند : پذیرش محصلان ،‌تقسیم اوقات درسی ، ارزیابی ها ، استخدام وداشتن استادان ، وظایف کمیته های مشورتی وپیشرفت محصلان برای نامزدی ماستری ، موافقت ها وپیشنهادات را برای اعطای دیپلوم ها به عهده دارند .

اداره پروگرام همچنان مسؤلیت رهنمایی فارغین جدید را داشته ودر توسعه مواد حمایوی ( رهنمود محصلان ) جهت توانمندی محصلان ، نیز عهده دار خواهد بود ، گذشته ازین ، اعضاء وکارمندان بورد پروگرام ماستری  برای جنبه های علمی پروگرام مسؤل وظایف اداری نیز میباشند .

 

اهداف عمومی ایجاد مرحله ماستری در پوهنتون سلام:

شکی نیست که پیشرفت همه جانبه یک جامعه توسط نیروی پرتوان قشرجوان  روشن ، اکادمیک و کدر علمی آن جامعه ، و ازطریق پیشرفتهای علمی و تحقیقی که جای تولید آن همین پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی است، صورت میگیرد، و هویدا است که برای آماده ساختن کدرها٬ نیاز مبرم به ایجاد مرحله ماستری و دکتورا می باشد، زیرا در این دو مرحله برای محصلین زمینه تحقیق، تحلیل و پژوهش آماده میشود، بناء هدف اساسی پوهنتون سلام از ایجاد مرحله ماستری، پرورش و تقدیم نمودن کدرهای علمی به جامعه و زمینه سازی برای تحقیقات و تحلیل علمی میباشد، و تفصیل این مقاصد به شکل ذیل است:

 • آماده نمودن علماء و دانشمندان که  مهارت علمی قوی پیدا نموده و به ویژه بالای تخصص خویش به شکل علمی تخصص درست تسلط داشته باشند (مثقف و متخصص باشند).
 •  تربیه و آماده سازی کدر های علمی که در حوزه های مختلف تخصصی  و وجوانب مختلف علمی ، توانمندی تحلیل و تحقیق با کیفیت را دارا باشند تا رهبری جامعه را در زمینه علم بدست گیرند.
 •  آماده سازی تیم علمی که ویژه گی ابتکار، توانمندی انتقال مهارت ها را برای دیگران را دارا باشد، و قدرت تحمل مسئولیت های فردی را با خود داشته باشد که این امر در شرایط نا مساعد  و وقایع پیچیده تصمیم گیری و فیصله ها خیلی ضروری و مهم است، بدین سان در تیم فارغان دوره ماستری  باید توانمندی  تحصیل و کسب علم حاصل گردد چه این امر در زمینه تحقیق و پژوهش استمراری از مسایل خیلی مهم وضروری انگاشته می شود .
 • مساعد ساختن زمینه و ایجاد بستر تولید و تفسیر علم جدید از راه بحث و تحقیق اصیل.
 • آماده سازی کادر متخصص و شخصیت های علمی و مبتکر درزمینه تدریس در پوهنځی شرعیات و قانون، در بخش قضاء و څارنوالی، وکالت دفاع، آموزه ها و ارشادات دینی ، وعظ و خطابت ، مسایل و قضایای اجتماعی و دینی که بتوانند در موارد فوق از راه نوشتن و تألیفات با اعتبار، جامعه را به شکل درست در عرصه های مختلف رهبری کنند، و نیز بتوانند که با ابتکارات خویش ضرورت ها و نیاز های مبرم جامعه را برآورده سازند.

   

  ساختار نصاب درسی و ویژیگیهای آن

  سیستم درسی در مرحله ماستری اساسا سیستم کریدت می باشد، کورسهای درسی طوری انتخاب شده است تا ارتقای سطح دانش ومهارتها را دربر گیرد ، تخصص وظرفیت مسلکی شاملان پروگرام را بلند ببرد ، ساختار نصاب درسی این پروگرام توسط کمیتهٔ رهبری پروگرام طرح ، توسط پوهنتون سلام تأیید واز طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردیده است ، ساختار نصاب درسی با در نظرداشت نیازمندیهای کشور ورعایت معیار های بین المللی طرح ریزی گردیده است. و مدت زمان مرحله ماستری دو سال میباشد اما در صورت ضرورت و نیاز، ممکن است که یک سال دیگر هم در زمان تعیین شده فوق الذکر اضافه گردد، و در این مدت تعیین شده لازم است محصل ۴۰ کریدت ( ساعت ) را بخواند و در امتحان آن کامیاب شود، و این ۴۰ کریدت ( ساعت ) در برگیرنده تمامی مضامین اساسی مربوط تخصص و مضامین اختیاری میباشد که در ضمن آن پایان نامه  و دفاع آن به صورت درست به شکل شرط اساسی نیز وجود دارد، بلند ترین نمره هر مضمون ۱۰۰ و نمره کامیابی در هر مضمون ٪‎60 میباشد که حد اوسط عمومی تمامی مضامین نباید از ۶۵٪ ‍پایین باشد. و ۱۰٪ نمره برای کارخانگی های روز مره٬ فعالیت های صنفی و به سهم گیری فعال در مناقشات داخل صنف تخصیص داده شده و ۴۰٪ نمره برای بحث های صنفی که استاد مضمون محصل را به نوشتن آن مکلف میسازد و برای امتحان نیمه سمستر تخصیص داده شده است، و ۵۰٪ نمره متباقی برای امتحان نهایت سمستر تخصیص داده شده است .

  بخاطر شمولیت در امتحان نهایت سمستر٬ لازم است که محصل در هر مضمون ۸۰٪ حاضری در طول سمستر داشته باشد٬ و در صورت پایین بودن حاضری از معیار فوق ٬ محصل از امتحان مضمون که در آن معیار را تکمیل نکرده است٬ محروم میگردد.

  اهداف نصاب درسی:

 • 1-کسب دانش وفهم لازم موضوعات در زمینه فقه وقانون از لحاظ نظری وعملی درسطح افغانستان وجهان .
 • 2-مساعد ساختن زمینه برای محصلان جهت کسب فهم ودانش مسایل فقهی واصولی
 • 3-مجهز نمودن محصلان با یک تهداب قوی دربخش تحقیق جهت تعقیب کردن تحصیلات عالیتر در رشتهٔ مربوطه.

   

 • 4-بالابردن استعداد محصلان تا سطح که به اصول استنباط احکام از نصوص قرآن وحدیث اگاهی حاصل نمایند .
 • 5-ایجاد فهم فقهی متوازن دور از تعصب در محصلان که این کار در نتیجه آگاهی از مذاهب فقهی مختلف به دست می آید .
 • 6-رشد دادن استعداد قانون گذاری در محصلان از طریق بحث ها وتخفیفات مقارنه یی میان مذاهب وقوانین مختلف نافذه در کشور .
 • 7-مساعد ساختن زمینه آگاهی محصلان از مصادر معتبر قانون گذاری در جوامع اسلامی از طریق بحث ها وریسرچ های مقایسوی .
 • 8-تربیه نمودن کدرهای متخصص مورد نیاز کشور در حوزه های بحث وتحقیق ،‌تدریس وقانون گذاری .

   

  نتایج آموزشی متوقعه

  شایستگی ها

  هدف این پروگرام آماده ساختن محصلان منحیث فقها واصولین ودانشمندان وتحلیل گران در ساحه امور فقهی وقضایای اصولی وقانونی می باشد ، این شایستگی ها مستلزم دانش ، مهارت ،‌فهم تخصص ، تحلیل ،‌استنباط احکام از قواعد اصولی واز نصوص می باشد .

  هدف تربیت نمودن یک مجموعهٔ از متخصصین فقه واصول فقه وقانون می باشد تا بتوانند از دانش ومهارتهای کسب شده در تمام حوزه های فقه واصول فقه عملاً استفاده نمایند ، پروگرام سعی خواهد کرد تا مسایل عمده فقهی، اصولی وقانونی وقضایای فقهی عصری در افغانستان وجامعه افغانی را از طرق مباحث صنفی ، تمرینات فقهی واصولی ، مطالعات موردی ، تمرینات گروپی ، شامل نصاب تعلیمی نماید .

 • شایستگی های لازم برای این پروگرام شامل موارد ذیل اند :
 • مهارتهای فقهی واصولی : حصول استعداد استنباط احکام ، تطبیق وتکییف فقهی قضایای روزمره اجتماعی .
 • مهارتهای مکالمه : توانایی مکالمه ،خواندن ونوشتن به زبان عربی به سادگی .
 • توانایی استفاده از مصادر اصلی فقه واصول فقه وقانون.
 • مهارتهای رهبری

 

 کسب مهارتهای فقهی واصولی وقانونی

    فارغین بعد از فراغت قارد خواهند بود:

 • 1-داشتن مهارت های انتقال مسایل فقهی واصولی قانونی برای قشرهای مختلف و ذیعلاقه گان.
 • 2-داشتن مهارت های وضعیتی برای درک حساسیت فرهنگی وتقلیدی هنگام اصدار فتوای وحکم در مسایل .
 • 3-نشاندهی توانایی برای ساز گاری با اساسات داد خواهی واستراتیژی ها برای فرهنگ افغانی در چوکات قواعد اسلامی .
 • 4-داشتن مهارت های مذاکره برای توحید نظریات با جوانب ذی دخل دعواها .
 • 5-داشتن مهارتهای رهبری برای کسب اعتبار جوانب ذی دخل ومتوجه ساختن ایشان به مسایل عمومی .
 • 6-داشتن مهارتهای دعوتی برای نفوذ بر تصمیم گیرندگان بخاطر تصمیم گیری در قضایای عمومی وبهبود فواید عامه

کسب مهارتهای مکالمه

   فارغین بعد از فراغت قادر به کار گیری موارد ذیل خواهند بود :

 • 1-درک کامل فهم ومعنای زبان عربی
 • 2-شرح وتوضیح نصوص فقه واصول فقه بزبانهای محلی طبق قواعد زبان عربی
 • 3-تقویه استعداد گفتگو ومحاوره به زبان عربی وعملاً باید این استعداد در ایشان رشد واین توانایی در آنها پیدا شود
 • 4-تبادل آراء ونظریات با مجامع علمی که عربی زبان باشند
 • 5-تحریر وکتابت ، تحقیق وریسرچ با زبان عربی
 • 6-طرح سؤال وفهم جواب در قضایای مهم فقهی واصولی وقانونی
 • 7-سخنرانی در مجامع علمی والقاء محاضرات درسمینارها وکنفرانس ها ملی وبین المللی
 • 8-تصحیح نطق به لهجه ویژه این زبان وافادهٔ مفهوم مطلوب به مخاطب ذیعلاقه .

استفاده از مصادر اصلی فقه و اصول فقه وقانون

فارغین به موارد ذیل بعد از فراغت باشند :

1- استفاده از نصوص شرعی در فهم وتحلیل مسایل فقهی

2- استفاده ومعرفت مصادر اصلی فقه در مدارس ومذاهب فقهی تدوین شده

3- استفاده از مصادر اصول فقه در مذاهب فقهی معتبر

4- استفاده از مصادر قانونی معتبر

مهارتهای رهبری

 

فارغین موارد ذیل بعد از فراغت باشند :

1- تعامل درست با اختلافات فقهی

2- رهنمایی درست ملت در حالت بروز اختلافات مذهبی.

3- پاسخگویی به نیازمندیهای جامعه در عرصه قضاء.

4- پاسخگویی به نیازمندیهای جامعه در عرصۀ قانون گذاری.

5- پاسخگویی به نیازمندیهای جامعه در عرصه تولید فکر مطابق با ظروف و اوضاع جامعه افغانی.

میتودولوژی درسی وطرز پیشکش کورسها:

در مرحله ماستری تدریس باید محصل محوری باشد که ۵۰٪ فعالیت های داخل صنف بدوش محصل می باشد و ۵۰٪ فعالیت ها بدوش استاد میباشد که به حیث یک رهنما فعالیت نماید.

لزوما در تدریس از فعالیت های گروپی، مناقشات علمی و دیگر نورم ها و روش های محصل محوری در ضمن محاضره ( لیکچر)، کار گرفته می شود.

زبان تدریس در پوهنځی شرعیات و قانون٬ زبان های ملی و هم زبان عربی میباشد٬ استاذان و محصلین بخاطر استفاده و تدریس مثمر٬ از کتابخانه و دیگر وسایل و ابزار های تسهیلی کار میگیرند.

مفردات و پلان درسی هر مضمون در آغاز هر سمستر برای محصلین توزیع میگردد.

مشوره:

ارتباطات پیهم و متوالی بین استاد و محصل دراین مرحله خیلی ضروری و مهم است، طوریکه بعد از امتحان شمولیت به مرحله ماستری، محصلین به گروپ های مختلف تقسیم بندی میشوند و برای هر گروپ یک استاد مشاور مشخص میشود تا محصلین در امورمختلف علمی خویش از تجربه و اندوخته های آن استفاده نمایند، و استاد مشاور در زمینه کورس ها، مضامین، پایان نامه ها و دیگر موضوعاتی که مربوط ماستری میشود، برای محصلین مشوره بدهد.

ارزیابی محصلین (وسط سمستر وآخر سمستر): 

ارزیابی محصلین طبق معیار های ذیل صورت میگیرد:

۱- در آغاز هر سمستر٬ پروگرام درسی هرمضمون و روش ارزیابی که در آن نمرات فعالیت صنفی و بحث های صنفی و غیره ... مشخص شده باشد٬ به محصلین داده میشود تا هر محصل از چگونگی درس و نمرات کاملا آگاه باشد.

۲- مسئولیت تحقیقی که محصل به آن مکلف میشود٬ باید توسط استاد مضمون مربوطه ارزیابی گردد.

۳- محصل باید در پایان سمستر در هرمضمون نمره کامیابی را که 60٪ میباشد٬ بدست آورد و اوسط نمرات آن نباید از 65% پایین باشد٬ نمرات به شکل ذیل توزیع میگردد:

۱- ۱۰ نمره برای حاضری و فعالیت های روزانه.

۲- ۴۰ نمره برای سیمینارها٬ بحث های صنفی و امتحان نصف سمستر.

۳- ۵۰ نمره برای امتحان نهایت سمستر.

4-  دراخیر هر کورس محصلان بر اساس شرایط ذیل ارزیابی خواهند شد:

 

A =   عالی              (90 – 100 %)

B =   خـــــوب          (80 – 89 %)  

C =   نا رضایت بخش (70 – 79 %)

D =   ضعیف           (60 – 69 %)

F =   ناکام               (کمتر از 60%)

 

5- درصورت عدم برآورده ساختن تمام  نیازمندی های کورس  در اخیر سمستر محصل نمره ناتکمیل را اخذ نموده و محصل الی شروع سمستر بعدی با تصویب استاد، تمام وظایف و نیازمندی های کورس را مکمل  تسلیم نماید. درصورت عدم تسلیم دهی  مواد ضروری قبل از وقت باعث درجه ناکامی خواهد شد.

6- درصورت ناکامی محصل دریک کورس، از ایشان تقاضا خواهد شد که کورس مذکور را تکرار نمایند. حد اعظمی سمسترها ی اکمال پروگرام  شش سمستر می باشد.

7- درصورتیکه محصل نتواند نمره اوسط قابل پذیرش سمستر (حداقل 65% ) را تکمیل کند، محصل مذکور تحت مراقبت اکادمیک قرار خواهد گرفت.

8- درصورتیکه محصل در دو سمستر پی درپی  مشروط باشد، محصل از پروگرام اخراج خواهد گردید.

9- شایستگی برای آغاز پروژه نهایی (تیزس) درسمستر چهارم برای محصل: اگر اوسط مجموعی  سه سمستراول کمتر از 65% در اخیر سمستر سوم باشد، محصل شایستگی آغاز پروژه نهایی رادر سمسترچهارم نخواهد داشت.  درچنین حالت ، کمیته بورد ماستری  و استاد رهنمای محصل، ممکن  سوابق اکادمیک محصل را مرور کرده ودرمورد به اقدامات مناسب تصمیم گرفته، که  مشتمل وظایف اضافی خواهد بود.

10- هیچ نوع سرقت اکادمیک مجاز نبوده وباجدیت به آن برخورد صورت خواهد گرفت. هرنوع فعالیت مشکوک سرقت اکادمیک نمره صفر داشته و اقدامات مناسب تنبهی، به شمول اخراج از پروگرام اتخاذ میگردد.

 

پایان نامه :

بخاطر بدست آوردن سند ماستری نوشتن پایان نامه برای محصل امر ضروری و لازمی است٬ و پایان نامه عبارت از یک تحقیق علمی است که باید تمامی معیارهای علمی در آن مراعات شده ( بخاطر نوشتن پایان نامه ٬ کتاب رهنما تحریر میگردد) با یکی از زبان های ملی و یا هم به زبان عربی نوشته شود و از ۱۵۰ صفحه کم نباشد٬ یک محصل با سپری نمودن موفقانه دو سمستر٬ میتواند که برای نوشتن پایان نامه نام خود را ثبت و راجستر نماید و همگام با نهایت سمستر چهارم٬ پایان نامه خود را بخاطر دفاع به پوهنځی بسپارد٬ و در صورت احساس ضرورت٬ از طریق فیصله بورد ماستری برای محصل یک سال اضافی دیگر داده میشود.

برای هرمحصل از طرف بورد ماستری یک استاد راهنما مشخص میشود و موضوع پایان نامه توسط خود محصل در نتیجه مشوره با استادان٬ متخصصین مضمون و استاد راهنما انتخاب میگردد، متعاقبا محصل طرح یا ( خطه ) تفصیلی پایان نامه خود را تهیه مینماید که در آن فکره بنیادین، اهداف، فرضیه بحث، نوشته های پیشین در این موضوع، مصادر و مراجع اساسی، تقسیمات تفصیلی بحث ( باب ها، فصل ها، مباحث و مطالب ) و روش و شیوه نوشتاری خود را مشخصا ترتیب میدهد و بعد از امضاء استاد راهنما بخاطر منظوری به بورد ماستری تقدیم می شود که این بورد بعد از بحث و مناقشه مفصل روی این مورد، فیصله قبول قبولیت و یا عدم قبولیت آن را صادر مینماید، در صورت اعلام توافق از طرف بورد ماستری، این موضوع به شورای علمی مؤسسه بخاطر موافقه تقدیم میگردد، بعد از طی همه مراحل فوق، محصل با مشوره و همکاری استاد راهنما خود به نوشتن بحث خود آغاز می نماید تا که بحث را تکمیل نموده به پایان رساند.

یک استاد در یک وقت نمیتواند که راهنما بیشتر از ۵ محصل را بدوش گیرد تا حق راهنمای را به صورت درست و احسن اداء کند.

بخاطر ارزیابی ‍پایان نامه٬ از طرف بورد ماستری یک هیأت سه نفری با شمول استاذ راهنما بنام هیأت تقییم ( هیأت ارزیابی ) تعیین میشود، و اعضای هیأت مکلف است تا راپور علمی و نتیجه ارزیابی را که بیانگر ارزش بحث و بر گرفته شده از انعقاد مجلس دفاع باشد، به شکل تحریری به بورد ماستری گذارش میدهد، در صورت ضرورت ،از هنگام سپردن بحث به هیأت تقییم بعد از ۱۵ روز تاریخ انعقاد مجلس دفاع اعلام میگردد.

اگر در نتیجه ارزیابی٬ پایان نامه با معیار های علمی برابر نباشد و محصل ناکام گردد٬ برای محصل یک فرصت دیگر نیز داده میشود تا در خلال شش ماه پایان نامه را به شکل تکمیلی بخاطر دفاع به بورد ماستری بسپارد٬ و در صورت ناکامی دوباره ٬ هیأت تقییم مکلف است که راپور مجلس دفاع را به شکل تحریری به بورد ماستری گذارش دهد و بورد ماستری این قضیه را به شوری علمی مؤسسه تقدیم میکند، و در صورت قناعتمندی شوری علمی به عدم موفقیت محصل، محصل ناکام محسوب میشود.

اگر محصل از دید هیأت ارزیابی  تقییم بعد از ارزیابی، مستحق کامیابی شد، در اخیر مجلس دفاع ، کامیابی و نتایج پایان نامه به شکل شفوی اعلام میگردد، و از پایان نامه آن 4 یا 5 نسخه ( کاپی ) گرفته میشود و به صفحه ویژه که بخاطر تأیید و امضاء ترتیب شده است، امضاء میگردد، و بعدا یک نسخه آن به کتابخانه پوهنتون سلام و یک نسخه آن به دفتر برنامه ماستری و نسخه سوم آن به خود محصل داده میشود، و فورم زیر بخاطر درج نتیجه پایان نامه توسط هیأت ارزیابی، ترتیب شده است:

فورم نتیجه پایان نامه

 

بناء هیأت تقییم و تحکیم فیصله میکند که محصل مذکور:

۱- کامیاب است و مستحق .............. نمره ( نمره به الفاظ ) ............( نمره به عدد) گردید

۲- مشروط  براینکه تصحیحات مطلوب در خلال ........... روز به صورت درست به تکمیل برسد و نسخه تصحیح شده برای هیأت تحکیم سپرده شود.

۳- ناکام است و باید در خلال شش ماه پایان نامه خود را به شکل درست تکمیل نموده برای دفاع دوباره آماده نماید.

 

اسماء هیأت تحکیم و امضای آنها:

شماره

اسم

امضاء

ملاحظه

۱

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

 

تاریخ ارزیابی و تحکیم:                                                امضاء رئیس بورد ماستری

 

استادان

استادان علاقمند به تدریس در پروگرام ماستری فقه وقانون باید واجد شرایط ذیل باشند:

داشتن سند دکتورا (PhD) با حد اقل پنج سال تجربۀ تدریس در رشته مربوطه

داشتن مهارت های اکادمیک زبان در یکی از زبان های بین المللی

ماستر درصورتیکه رتبه علمی "پوهاند" و "پوهندوال" را داشته باشند، میتوانند در پروگرام تدریس نمایند

استادان خارجی نیز میتوانند درپروگرام تدریس کنند درصورتیکه شرایط ذکرشده ماده اول و دوم را برآورده سازند.

تمام استادان باید ده سال تجربه کار اکادمیک داشته باشند.

اولویت به آنعدۀ از استادانی داده میشود که سابقه کاری علمی تصدیق شده مانند اشتراک در کنفرانس های علمی، تحقیق، تالیف/مقاله های علمی و غیره داشته باشند.

کسانی که استاد برحال در پوهنتون ها موسسات تحصیلات عالی نمیباشند، در صورتیکه شرایط ذکر شده ماده اول و دوم را بر آورده سازند و همچنان سابقه کاری علمی تصدیق شده مانند اشتراک در کنفرانس های علمی، تحقیق، تالیف/مقاله های علمی و غیره را داشته باشند، میتوانند در پروگرام تدریس نمایند. 

استادان باید اسناد موثق/تصدیق شده تحصیلی داشته باشند.

استادان باید از نگاه فکری شایسته بوده و توانایی راه اندازی تحقیق، رهنمایی محصلان، و انجام فعالیت های علمی را داشته باشند.

 

پروسه تشخیص استادان:

 1. کمیته بورد ماستری باید یک کمیته شناسایی استادان را ایجاد نماید که مسئولیت تشخیص و انتخاب استادان را به عهده گیرد.
 2. درخواست کننده گان باید توسط کمیته شناسایی مصاحبه شده و ایشان(درخواست کننده گان) یک نمونۀ از تدریس  خود را پیشکش نمایند. ایشان نیز از طریق نشست ها با محصلین و اعضای بورد ماستری مورد آزمایش قرار گیرند.
 3. استادان داخلی به قسم نیمه وقت و استادان بین المللی باید برای وقت کامل استخدام شوند.

 

استاد رهنما

 1. استادان رهنمای تیزس دراین پروگرام باید دارای شایستگی های ذیل باشند:
 2. حد اقل باید دارای درجه تحصیلی ماستری در رشته مربوطه یا نزدیک به رشته ی باشد که درآن کار رهنمایی انجام می یابد.
 3. استاد رهنما را میتوان از بورد کمیته ماستری یا از خارج آن انتخاب کرد.
 4. حد اقل باید ده مقاله علمی را به چاپ رسانده باشد و اشتغال و تعهد مداوم در عرصۀ تحقیق ارایه نماید.
 5. حد اقل باید پنج سال تجربه درتحقیق و تدریس داشته باشد.
 6.  استاد  رهنما توسط  بورد کمیته ماستری تعیین می گردد.
 7. هر استاد رهنما با حد اکثر با پنج محصل کار کرده می تواند.
 8. پروسه رهنمایی و مسئولیت های استادان رهنما  توسط سند جداگانه تهیه و دراداره بورد ماستری قابل دسترسی می باشد.

 


اسم محصل:

 

ولد:

 

ID نمبر:

 

پوهنځی:

 

دیپارتمنت:

 

عنوان پایان نامه:

 

استاذ راهنما:

 

آیا ترتیب نوشتاری در شکل ظاهری این پایان نامه مراعات شده است؟

 

آیا در این پایان نامه معیار های علمی رعایت شده است؟

 

این پایان نامه را از لحاظ محتوی چگونه ارزیابی میکنید؟

 

آیا در این پایان نامه جنبه های جدیدی بحث شده است؟

 

از دید هیأت تقییم، ویژه گی های این پایان نامه چیست؟

 

در مورد موضوعات مربوط این پایان نامه ، فهم و درک محصل را چگونه ارزیابی میکنید؟

 


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.