برنامه تحت عنوان طی مراحل قانون در تالار پوهتون سلام برگزار گردید:
  •  مورخ ۳۱ ثور ۱۳۹۶: مقام محترم وزارت دولت در امور پارلمانی مبنی بر آگاهی دهی هرچه بیشتر شهروندان کشور به سلسله برنامه های قبلی خویش در نتیجه هماهنگی این دیپارتمنت ورکشاپ را برای محصلان دیپارتمنت قضاء و څارنوالی در تالار پوهنتون سلام با حضور داشت 150 تن از محصلان دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی دایر نمود که در این ورکشاپ بر موارد ذیل بحث و مباحثه صورت گرفت:

۱- تعریف و جایگاه قانون

۲- بیان اقسام اسناد تقنینی

۳- روند طی مراحل اسناد تقنینی