پيام رئیس پوهنتون
این یک حقیقت واضح ومبرهن است که هر تلاش وسعی درراستای انجام کاری نتیجهٔ ایجابی خویش را در قبال آن دارد واین مطلب را این فرموده الله تعالی : و ان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف یری ) واینکه برای انسان جز آنچه که کرده است نیست واینکه سعی وتلاش او به زودی دیده می شود - نیک روش ساخته است . به تاسی به آیهٔ فوق وبا درک این حقیقت مسلم ، منسوبین پوهنتون سلام از آغاز تأسیس تا ایندم همواره جهت رشد وارتقا وانکشاف پوهنتون سلام از تلاش شباروزی دریغ نورزیده ، جهود مخلصانه وتلاش پیگیر خویش را در راستای انکشاف هر چه بیشتر پوهنتون به کار برده اند که لله الحمد این جهود وتلاشها نتیجه داد وپوهنتون امروز در قطار پوهنتون های معیاری واستندرد قرار گرفته وجایگاه خوبی را در میان ملت وبه خصوص قشر جوان احراز کرد ، وروی همین سعی وتلاش ها توانست که از مؤسسه به پوهنتون ارتقا کند وهم توانست که درسال 1392 اجازهٔ برنامه ماستری را در پوهنحی شرعیات به دست آورد واکنون برنامه ماستری در رشتهٔ فقه وقانون از آغاز سال 1393 شروع شده ومطابق لوایح ومقررات وزارت تحصیلات عالی که دریک دور تحصیلی ماستری بیش ... پاتې برخه