جشنواره فراغت محصلین سال 1397

جشنواره محصلین و محصلات پوهنځی های شرعیات، حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس و انجنیری پوهنتون سلام بتاریخ 15 و 16 حمل سال 1397 با دو محفل جداگانه مؤفقانه دایر گردید. این محفل علمی و فرهنگی در دو روز پی در پی اعم به فارغان طبقه اناث و به فارغان طبقه ذکور در دو جشنواره جداگانه دایر گردیده بود که با اشتراک رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت محترم تحصیلات عالی، مهمانان ویژه، اساتید گرامی، رؤسای ادارات دولتی و خصوصی، هیئت علمی و اداری پوهنتون سلام، متنفذین، ادیبان، محاسن سفیدان و والدین و اقارب فارغان مؤفقانه سپری شد. قسمت اول برنامه سخنرانی‌ها: جشنواره فارغان طبقه اناث مؤرخ 15 حمل سال جاری و جشنواره فارغان طبقه ذکور مؤرخ 16 حمل سال 1397 با گردانندگی دو تن از اساتید و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، متعاقبا رئیس پوهنتون سلام محترم دکتور مصباح الله عبد الباقی در ضمن سخنان مقدماتی خویش در هر دو روز جشنواره فارغان را به صداقت، وفا، تعهد، ایمانداری و خدمت به میهن توصیه نموده و تبریکات خویش را تصریح نموده و حاضرین را خوش آمدید گفتند و هنمچنان در سخنان خویش اضافه نمود که پوهنتون سلام از آغاز تأسیس تا امروز با تعهد و تخصص مصدر خدمت قرار داشته و انشاء الله به خدمات علمی و تحصیلی خویش مخلصانه ادامه خواهد داد؛ بناءً ادارۀ سلام از تمام دانش آموختگان خویش میخواهد که به دورۀ لیسانس اکتفاء ننموده بلکه به تحصیل خویش در مرحله های ماستری و دکتری ادامه داده متعهدانه در خدمت دین و میهن قرار گیرند. سپس نمایندۀ وزارت تحصیلات عالی محترم پوهنوال محمد امیر کامه وال –رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت محترم تحصیلات عالی کشور- رشتۀ سخن را به دست گرفته گفت: رجامندیم دانش آموختگانیکه این جشنوارۀ با شکوه به مناسبت فراغت آنها برگزار گردیده است، برای کسب تخصص در رشته های مختلف کمر همت بسته نموده متعهدانه در راستای رشد علمی و ترقی همه جانبۀ کشور گام بردارند. و به تعقیب آن سه تن از مهمانان به ایراد سخن پرداخته و فراغت محصلات را تبریک عرض نموده و از اداره پوهنتون سلام جهت خدمات علمی و تحصیلی اش تشکری نمودند. سپس دو تن از فارغان به نمایندگی از محصلین به جایگاه تشریف آورده به ایراد سخن پرداختن– و فرمودند از ادارۀ پوهنتون و سائر استادان تشکری و قدردانی نموده گفت: ما از دانشگاه سلام نه تنها علم و دانش بلکه اندیشه، اخلاق و معنویت را فراگرفتیم. قسمت اول برنامه در هر دو روز جشنواره با قرائت متن اجازتنامۀ مرحلۀ لیسانس توسط محترم دکتور مصباح الله عبد الباقی و توصیۀ فارغان به صداقت و ایمانداری پایان یافت. قسمت دوم برنامه (توزیع مدال ها و تبریک نامه ها بود که به تمام فارغان، تبریک نامه های شان با مراسم معهود توسط مهمانان و استادان توزیع گردید و محفل روز اول با دعائیه نیک و پر ارزش محترم حسبان الله متوکل آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون سلام و روز دوم با دعائیه نیک و پر ارزش محترم استاد محمد زمان مزمل - پایان یافت.

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.