امتحان کانکور سمستر بهاری 1397

امتحان کانکور سمستر بهاری 1397 بتاریخ 25 حوت اخذ میګردد فیس تحصیلی و تخفیف درپنج پوهنځی (مقطع لیسانس) قرارذیل است:

شماره

پوهنځی

اصل فیس تحصیلی

مقدار تخفیف

فیس قابل پرداخت بعد از تخفیف

1

شرعیات و قانون

15000

% 15

12750

2

اقتصاد

27000

% 30

18900

3

انجینیری

33000

% 30

23100

4

کمپیوتر ساینس

27000

% 30

18900

5

حقوق و علوم سیاسی

24000

% 25

18000


نوتتخفیف های فوق صرف به محصلین جدید الشمول است که در همین سمستر بهاری1397 در پوهنتون سلام شامل میشوند 
و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان (یعنی از سمستر اول الی هشتم ) میباشد

 

اوقات درسی :

 

ذکــور

صباحی

از8:00 الی11:30صبح

ظهرانه

از1:00 الی 4:00عصر

شبانه

از5:00 الی 8:00شب

اناث

صباحی

از 7:30الی 11:00 صبح

ظهرانه

از1:00 الی 4:00عصرنوتصنوف اناث کاملا جدا و سهولت ترانسپورت نيز دارند.   

برای معلومات بیشتر:      0778150150 – 0788275275   آدرس:  چهارراهی گل سرخ، کلوله پشته – کابل

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.