امتحان کانکور سمستر خزاني 1396

امتحان کانکور سمستر خزاني بتاریخ
  ۲۷ اسد  ۱۳۹۶   اخذ میگردد فیس تحصیلی و تخفیف در پنج پوهنځی (مقطع لیسانس) قرار ذیل است:

 

شماره پوهنځی اصل فیس تحصیلی مقدار تخفیف فیس قابل پرداخت بعد از تخفیف
1   شرعیات و قانون 15000 % 20 12000
2   اقتصاد 27000 % 35 17550
3   انجینیری 33000 % 40 19800
4   کمپیوتر ساینس 27000 % 35 17550
5   حقوق و علوم سیاسی 24000 % 30 16800

نوت:
تخفیف های فوق صرف به محصلین جدید الشمول است که در همین سمستر خزاني 1396 در پوهنتون سلام شامل میشوند
و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان (یعنی از سمستر اول الی هشتم ) میباشد.


دیپارتمنت ها
پوهنځی شرعیات و قانون

1.    تعلیمات اسلامی

2.     فقه و قانون

پوهنځی انجینیری

1.    انجینیری ساختمانی

2.     انجنیری برق

3.     پلانگزاری شهری

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

1.    قضا ء و څارنوالی

2.     علوم سیاسی

پوهنځی اقتصاد

1.    اقــتـصـاد

2.     اداره و تجارت

پوهنځی کمپیوتر ساینس

1.    کمپیوتر ساینس

2.     تکنولوژی معلوماتی

 

اوقات درسی :
  ذکــور
صباحی از   8:00   الی  11:30  صبح 
ظهرانه از  1:00   الی   4:00   عصر
شبانه از   5:00   الی   8:00   شب
  اناث
صباحی از   7:30    الی   11:00  صبح
ظهرانه از  1:00  الی   4:00   عصر


نوت: صنوف اناث کاملا جدا و سهولت ترانسپورت نيز دارند.  

برای معلومات بیشتر:  0778150150 – 0788275275    /    آدرس:  چهارراهی گل سرخ، کلوله پشته – کابل
تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.