امتحان کانکور متفرقه لیسانس و ماستری سمستر خزانی بتاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۶ اخذ می‌گردد.

امتحان کانکور متفرقه لیسانس و ماستری سمستر خزانی بتاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۶ اخذ می‌گردد.
مزد تحصیلی و تخفیف در پنج پوهنځی برای جدید الشمولان قرار ذیل است:

پوهنځی و تخفیف ها:
۱. اقتصاد؛ /۲۷۰۰۰ تخفیف ۳۵ فیصد قابل پرداخت /۱۷۵۵۰
۲. انجنیری؛ /۳۳۰۰۰ تخفیف ۴۰ فیصد قابل پرداخ /۱۹۸۰۰
۳. کمپیوترساینس؛ /۲۷۰۰۰ تخفیف ۳۵ فیصد قابل پرداخت ۱۷۵۵۰
۴. حقوق وعلوم سیاسی؛ /۲۴۰۰۰ تخفیف ۳۰ فیصد قابل پرداخت ۱۶۸۰۰
۵. شرعیات (لیسانس) /۱۵۰۰۰ تخفیف ۲۰ فیصد قابل پرداخت /۱۲۰۰۰
۶. ماستری شرعیات؛ رشته فقه و قانون - تفسیر و حدیث /۴۵۰۰۰ تخفیف ۲۰ فیصد قابل فیس پرداخت /۳۶۰۰۰

اوقات درسی: 
- ذکور صبح از 
۸ - ۱۱:۳۰ صبح
- ذکور شبانه از 
۵ - ۸ شب
- ذکور ظهرانه از 
۱ - ۴ عصر
- اناث صبح از 
۷:۳۰ - ۱۱
- اناث ظهرانه 
۱ - ۴ عصر

نوت: تخفیف های ذیل صرف به جدید الشمولان است که در همین سمستر در پوهنتون سلام شامل میشوند و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان یعنی از سمستر اول الی هشتم میباشد.

ثبت نام جریان دارد، 
برای معلومات بیشتر: 0778150150 - 0788275275
آدرس: چهارراهی ګل سرخ، کلوله پشته - کابل

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.