برنامه تحت عنوان طی مراحل قانون در تالار پوهتون سلام برگزار گردید:
  •  مورخ ۳۱ ثور ۱۳۹۶: مقام محترم وزارت دولت در امور پارلمانی مبنی بر آگاهی دهی هرچه بیشتر شهروندان کشور به سلسله برنامه های قبلی خویش در نتیجه هماهنگی این دیپارتمنت ورکشاپ را برای محصلان دیپارتمنت قضاء و څارنوالی در تالار پوهنتون سلام با حضور داشت 150 تن از محصلان دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی دایر نمود که در این ورکشاپ بر موارد ذیل بحث و مباحثه صورت گرفت:

۱- تعریف و جایگاه قانون

۲- بیان اقسام اسناد تقنینی

۳- روند طی مراحل اسناد تقنینی

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.