برنامه تحت عنوان طی مراحل قانون در تالار پوهتون سلام برگزار گردید

 

برنامه تحت عنوان طی مراحل قانون در تالار پوهتون سلام برگزار گردید:

 

مقام محترم وزارت دولت در امور پارلمانی مبنی بر آگاهی دهی هرچه بیشتر شهروندان کشور به سلسله برنامه های قبلی خویش در نتیجه هماهنگی این دیپارتمنت ورکشاپ را برای محصلات دیپارتمنت قضاء و څارنوالی در تالار پوهنتون سلام با حضور داشت 170 تن از محصلات دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی دایر نمود که در این ورکشاپ بر موارد ذیل بحث و مباحثه صورت گرفت.

۱- تعریف و جایگاه قانون

۲- بیان اقسام اسناد تقنینی

۳- روند طی مراحل اسناد تقنینی

و در اخیر این ورکشاپ تقدیرنامه های نیز از سوی این وزارت و متقابلآ از طرف پوهنتون برایشان اهداء گردید .

 


 

تبصرې:

نوې تبصره: