هیات پوهنتون اپولی از پوهنتون سلام بازدید نمودند

هیات پوهنتون اپولی از پوهنتون سلام بازدید نمودند:

 

دیروز مورخ 28/12/1395 که مصادف با 18/3/2017  میباشد هیأت پوهنتون اپولی که مرکب از یوناووش رئیس عمومی پوهنتون، وانکا عضو دیپارتمنت جامعه شناسی ، ستین رئیس پوهنځی ادبیات انگلیسی و حارث کوهستانی مسؤل ارتباطات بین المللی از پوهنتون سلام  دیدار وبا هیأت اداری پوهنتون سلام تبادل آراء نمودند.

در این دیدار هیأت پوهنتون اپولی از دیپارتمنت ها، پوهنځی ها، کتابخانه و تعمیر پوهنتون سلام بازدید بعمل آوردند.

 و هئیت مذکور نیز از اعتماد پوهنتون سلام  برای فرستادن چند تن از محصلان به پوهنتون اپولی اظهار سپاس نموده  گفتند:  ۴ تن از محصلان  و 3 تن از کارمندان پوهنتون سلام واقعا با استعدادترین بوده و نماینده گی خوبی از پوهنتون سلام و افغانستان در کشور پولند نمودند.

رئیس پوهنتون اپولی  خواستار همکاری دوامدار با پوهنتون سلام شده و پوهنتون سلام را یکی از پوهنتون های با کیفیت،مهم، ورزیده، ودارای کارمندان جوان و برابر با معیار های جهانی خواند.

 در اخیر از مهمان نوازی خوب  پوهنتون سلام و برخورد نیک آنها سپاسگزاری نمودند.

 

گزارش: کامران ملک

تبصرې:

نوې تبصره: