شاگردان پوهنتون سلام با پوهنتون اپولی پولند پیوستند

شاگردان پوهنتون سلام با پوهنتون اپولی  پولند پیوستند

 

پوهنتون سلام  موفقانه چهار شاگرد و ۳تن از هئت خویش را به پوهنتون اپولی در پولند فرستاد.

 

این در حالی است که چند ما قبل پوهنتون سلام یک توافقنامه پروگرام  تبادل شاگردان و هئات( (Erasmus +stuff/student exchange program را با پوهنتون اپولی امضا نمود.

تحت این تفاهمنامه پوهنتون اپولی و پوهنتون سلام میتوانند شاگردان خویش را برای پنج ماه یعنی یک سمستر و هیات رابرای یک هفته تبادل نمایند

بدینویسله اعضا هئات پوهنتون سلام با چهار دانش آموز پوهنتون سلام  از پوهنتون اپولی در پولند بازدید نمودند 

و سه استاد پوهنتون سلام مقاله های را در کنفرانس بین المللی که در بخش جامعه شناسی پوهنتون پولند برگزار گردیده بود ارایه نمودند

 .

 کامران ملک مدیر امور فرهنگی و بازاریابی و هماهنگ کننده برنامه ها   Erasmusدر مورد کلتور افغانستان معلومات ارایه نمود.

محمد تمیم صدیقیم cfoمسؤل عمومی مالی در پوهنتون سلام در مورد صلح و ثبات دوامدار در افغانستان  حرف زدند 

استاد عبدالبر مسول ارتباط عامه پوهنتون سلام مقالهء را تحت عنوان اهمیت پوهنتون های شخصی در افغانستان پیشکش نمود 

همچنان کامران ملک مدیر امور فرهنگی و بازاریابی  در مورد شبکه ها در افغانستان برای شاگردان  بین المللی در  صنف های دیپارتمنت جامعه شناسی معلومات ایراد  فرمودند. 

 

هئت پوهنتون سلام قابلیت انجام و پیشکش  مقاله های خویش را به  وجه احسن و جالبیت کامل داشتند تا با شکل عالی و درست  به سهم اشتراک کننده گان بین المللی در آنجا برسانند و توجه انها را به خوبی  جذب نمایند .

اشتراک کننده گان از ممالک مختلف در کنفرانس علاقمندی زیاد به پوهنتون سلام  افغانستان و فرهنگ افغانستان نشان دادند 

مهمترین هدف  چنین برنامه ها مهیا ساختن فرصت  ها برای  محصلین پوهنتون سلام می باشد 

تا از محیط های بین المللی در موارد مختلف  بیاموزند  (از مردم  فرهنگ رسم و سنن ملی)

پوهنتون سلام کوشش نهای خود را به خرج میدهد تا روابط خود را با پوهنتون های بین المللی هرچه بیشترگسترده  نماید تا باشد که  محصلین این پوهنتون از مزایا و فواید محیط اموزشی بین المللی مستفید شوند.

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.