سیمینار علمی را تحت عنوان ستاژ حقوقی وقضائی چیست

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی

دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی به ادامه فعالیت های علمی خویش اینک امروز مورخ ۱۶ جدی سیمینار علمی را تحت عنوان ستاژ حقوقی وقضائی چیست وچگونه می توان به آن راه یافت برای محصلات سمستر آخیر خویش با حضور داشت محمد اسماعیل "عمار" آمر دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی ومحمد وصیل شرافت آمر دارالانشاء ستاژ حقوقی پوهنتون کابل تدویر گردید. که در نتیجه این سیمینار محصلات به صورت همه جانبه از ستاژهای موجود کشور طرق راه یافتن به آن فوائد علمی وعملی این برنامه وغیره موضوعات آگاهی حاصل نمودند.


تبصرې:

نوې تبصره: