سیمینار علمی را تحت عنوان ستاژ حقوقی وقضائی چیست

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی

دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی به ادامه فعالیت های علمی خویش اینک امروز مورخ ۱۶ جدی سیمینار علمی را تحت عنوان ستاژ حقوقی وقضائی چیست وچگونه می توان به آن راه یافت برای محصلات سمستر آخیر خویش با حضور داشت محمد اسماعیل "عمار" آمر دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی ومحمد وصیل شرافت آمر دارالانشاء ستاژ حقوقی پوهنتون کابل تدویر گردید. که در نتیجه این سیمینار محصلات به صورت همه جانبه از ستاژهای موجود کشور طرق راه یافتن به آن فوائد علمی وعملی این برنامه وغیره موضوعات آگاهی حاصل نمودند.


تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.