گزارش جلسه وداعیه بامحصلان سمستر های هشتم قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

گزارش جلسه وداعیه بامحصلان سمستر های هشتم قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی

پوهنتون سلام بخاطر ارج گذاشتن به محصلان خویش مجلس را تحت عنوان مجلس وداعیه با محصلان سمستر های هشتم قضاء وڅارنوالی وعلوم سیاسی برگزار نمود.

قابل ذکر است که درین مجلس ریس عمومی پوهنتون سلام ومعاون علمی ریس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی وآمرین دیپارتمنت های قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی ضمن حضور توصیه های لازم را برای محصلان خویش ارایه داشتند ومتقابلاْ پیشنهادات وانتقادات سالم محصلان خویش را جهت بهبود ونهادینه ساختن امور علمی در پوهنتون سلام استماع نمودند در اخیر این مجلس برای آنعده محصلان ومحصلات که در فعالیت های علمی سهیم گردیده بودند از طرف پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی تقدیرنامه های نیز اعطاء گردید واین مجلس با صرف عصریه به پایان رسید.تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.