گزارش جلسه وداعیه بامحصلان سمستر های هشتم قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

گزارش جلسه وداعیه بامحصلان سمستر های هشتم قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی

پوهنتون سلام بخاطر ارج گذاشتن به محصلان خویش مجلس را تحت عنوان مجلس وداعیه با محصلان سمستر های هشتم قضاء وڅارنوالی وعلوم سیاسی برگزار نمود.

قابل ذکر است که درین مجلس ریس عمومی پوهنتون سلام ومعاون علمی ریس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی وآمرین دیپارتمنت های قضاءوڅارنوالی وعلوم سیاسی ضمن حضور توصیه های لازم را برای محصلان خویش ارایه داشتند ومتقابلاْ پیشنهادات وانتقادات سالم محصلان خویش را جهت بهبود ونهادینه ساختن امور علمی در پوهنتون سلام استماع نمودند در اخیر این مجلس برای آنعده محصلان ومحصلات که در فعالیت های علمی سهیم گردیده بودند از طرف پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی تقدیرنامه های نیز اعطاء گردید واین مجلس با صرف عصریه به پایان رسید.تبصرې:

نوې تبصره: