گزارش سیرعلمی به مبحس پول چرخی کشور

 

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی

 

گزارش سیرعلمی به مبحس پول چرخی کشور

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی به ادامه فعالیت های علمی وعملی خویش به تاریخ ۲۳ قوس سال جاری سیر علمی را برای محصلین سمستر های ششم این دیپارتمنت تحت عنوان بازدید از مبحس خاص پل چرخی برنامه ریزی نمود که درین سیر علمی محصلین نخبه سمستر های ششم قضاءوڅارنوالی از رژیم های مختلف حبس اعم از رژیم حبس دسته جمعی ومنزوی دیدار همه جانبه نمودند که در نتیجه این دیدار محصلین پیشنهادات علمی وانتقادات سالم خویش را نیز با مسولین در میان گذاشتند واز طرف ایشان نیز وعده به تعمیل پیشنهادات آنها داده شد. البته دری سیر علمی استاد عبیدالله "پیمان" ریس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی واستاد محمد اسماعیل "عمار" آمر دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی نیز محصلین خویش را همراهی نمودند که از طرف مسولین با استقبال گرم پذیرائی شدند قابل ذکر است که در اخیر این دیدار تحایفی نیز از طرف مدیر عمومی مبحس خاص برای مسولین پوهنځی ودیپارتمنت پوهنتون سلام اعطا گردید.

بااحترام


 

 

 


 

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.