گزارش کار عملی مضمون کریمنالستیک

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی

گزارش کار عملی مضمون کریمنالستیک

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به ادامه فعالیت های علمی واکادمیک خویش در راستای توسعه ورشد استعداد های ارتقای ظرفیت کادر جوان محصلین دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی به تاریخ ۱۶ عقرب سال جاری به اثر سعی وتلاش های همه جانبه محترم استاد محمد اعظم فاریابی سیمینار علمی را تحت عنوان " بررسی محل واقعه وچگونگی بر داشت وحفظ آثار مادی جرم " برگزار نموده که در نتیجه محصلین سمستر های ششم عملاً چگونگی بررسی محل واقعه وشیوه برداشت آثار وحفظ آن را تجربه نمودند.

تبصرې:

نوې تبصره: