گزارش کار عملی مضمون کریمنالستیک

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی

گزارش کار عملی مضمون کریمنالستیک

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به ادامه فعالیت های علمی واکادمیک خویش در راستای توسعه ورشد استعداد های ارتقای ظرفیت کادر جوان محصلین دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی به تاریخ ۱۶ عقرب سال جاری به اثر سعی وتلاش های همه جانبه محترم استاد محمد اعظم فاریابی سیمینار علمی را تحت عنوان " بررسی محل واقعه وچگونگی بر داشت وحفظ آثار مادی جرم " برگزار نموده که در نتیجه محصلین سمستر های ششم عملاً چگونگی بررسی محل واقعه وشیوه برداشت آثار وحفظ آن را تجربه نمودند.

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.