گزارش محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی

 

گزارش  محکمه  تمثیلی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به ادامه فعالیت های علمی در راستای توسعه استعداد وارتقای ظرفیت محصلان دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی به تاسی از اهداف، مرامنامه وپلان عملیاتی خویش به تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۵ دو محکمه تمثیلی را تحت عنوان " رسیدگی به جرم قتل " برای محصلین ومحصلات سمستر های هشتم این دیپارتمنت بصورت جداگانه بر گزار نمود که درنتیجه تدویر این محاکم تمثیلی روند کشف جرایم وجمع آوری ادله – تحقیق جرایم، چگونگی ترتیب صورت دعوی ورفع آن ...... ونیز معیار های برگزاری محاکمه عادلانه را عملاً تجربه نمایند.

قابل ذکر است که بر گزاری همچو محاکم توسط خود محصلان خیلی مفید بوده ودیپارتمنت قضاء وڅارنوالی متعهد به ادامه این فعالیت ها به طور گسترده تر آن می باشد.

 

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.