گزارش محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

دیپارتمنت قضاء وڅارنوالی

 

گزارش  محکمه  تمثیلی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به ادامه فعالیت های علمی در راستای توسعه استعداد وارتقای ظرفیت محصلان دیپارتمنت قضاءوڅارنوالی به تاسی از اهداف، مرامنامه وپلان عملیاتی خویش به تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۵ دو محکمه تمثیلی را تحت عنوان " رسیدگی به جرم قتل " برای محصلین ومحصلات سمستر های هشتم این دیپارتمنت بصورت جداگانه بر گزار نمود که درنتیجه تدویر این محاکم تمثیلی روند کشف جرایم وجمع آوری ادله – تحقیق جرایم، چگونگی ترتیب صورت دعوی ورفع آن ...... ونیز معیار های برگزاری محاکمه عادلانه را عملاً تجربه نمایند.

قابل ذکر است که بر گزاری همچو محاکم توسط خود محصلان خیلی مفید بوده ودیپارتمنت قضاء وڅارنوالی متعهد به ادامه این فعالیت ها به طور گسترده تر آن می باشد.

 

تبصرې:

نوې تبصره: