راپور محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام

 

پوهنځی شرعیات و قانون

سمستر خزانی

تاریخ برگزاری ۲۰/۰۸/۱۳۹۵

 

 

 

 

راپور محکمه تمثیلی

 پوهنځی شرعیات و قانون در چارچوب فعالیت های علمی و عملی خویش در راستای توسعه استعداد و ظرفیت های محصلان دیپارتمنت  فقه و قانون به تأسی از أهداف و مرامنامه خویش به تاریخ ۲۰/ عقرب / ۱۳۹۵ به رهنمائی استاد سمیر الله توانست که محکمه تمثیلی را تحت عنوان ( رسیدگی به جرائم ضد حقوق بشری ) که شامل جرائم جنگی ، نسل کشی، و جنایت علیه بشریت ، در قالب محکمه خاص بین المللی برای  محصلان سمستر پنجم ، ششم ، هفتم ، و هشتم دائر نموده . و در محل روند تحقیقات در جرائم بین المللی ، روند تحقیقات توسط نهاد های بین المللی و بالأّخره روند کاری  کمیته های حقیقت یاب ، جهت پروسه عدالت انتقالی بوده که در عمل جریان پروسه یک محکمه جنائی بین المللی را به همکاری محصلات انجام دادند . که علاوه از استادان  دیپارتمنت  فقه و قانون در حدود  (۲۵۰ ) تن از محصلات در آن شرکت کرده بودند ، و قابل تذکر است  که محکمه خیلی پر محتوی ، بانظم و دسپلین و دارای درس های عملی بوده که مورد توجه و استفاده همه محصلات قرار گرفت.

أهداف ایجاد محکمه :

۱- فهم چگونگی  تدویر یک محکمه جنائی بین المللی.

۲-شیوه انجام تحقیقات  توسط نهاد های بین المللی تهیه گزارش نهایی ان .

۳- مطالعه و بررسی اسناد حقوقی موجوده .

۴- تدقیق تحقیقات صورت گرفته شده.

۵- چگونکی  روند جمع آوری ادله توسط کمیته های مؤظف و نهاد های بین المللی.

و بصوت کلی  برګزاری  یک محکمه عملی و نمونه ئی توسط خود محصلات  به وجه احسن درسطح بین المللی برای ارتقاء ظرفیت آنها خیلی مفید بوده و درحقیقت تدویر محکمه جنائی بین المللی در عمل یک کار نهایت پیچیده و اساسی است،  که در عرصه دروس عملی مضمون اصول  محاکمات جزائی خیلی مفید و مهم میباشد

ریاست پوهنځی شرعیات و قانون

 

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.