راپور محکمه تمثیلی

پوهنتون سلام

 

پوهنځی شرعیات و قانون

سمستر خزانی

تاریخ برگزاری ۲۰/۰۸/۱۳۹۵

 

 


 

راپور محکمه تمثیلی

 پوهنځی شرعیات و قانون در چارچوب فعالیت های علمی و عملی خویش در راستای توسعه استعداد و ظرفیت های محصلان دیپارتمنت  فقه و قانون به تأسی از أهداف و مرامنامه خویش به تاریخ ۲۰/ عقرب / ۱۳۹۵ به رهنمائی استاد سمیر الله توانست که محکمه تمثیلی را تحت عنوان ( رسیدگی به جرائم ضد حقوق بشری ) که شامل جرائم جنگی ، نسل کشی، و جنایت علیه بشریت ، در قالب محکمه خاص بین المللی برای  محصلان سمستر پنجم ، ششم ، هفتم ، و هشتم دائر نموده . و در محل روند تحقیقات در جرائم بین المللی ، روند تحقیقات توسط نهاد های بین المللی و بالأّخره روند کاری  کمیته های حقیقت یاب ، جهت پروسه عدالت انتقالی بوده که در عمل جریان پروسه یک محکمه جنائی بین المللی را به همکاری محصلات انجام دادند . که علاوه از استادان  دیپارتمنت  فقه و قانون در حدود  (۲۵۰ ) تن از محصلات در آن شرکت کرده بودند ، و قابل تذکر است  که محکمه خیلی پر محتوی ، بانظم و دسپلین و دارای درس های عملی بوده که مورد توجه و استفاده همه محصلات قرار گرفت.

أهداف ایجاد محکمه :

۱- فهم چگونگی  تدویر یک محکمه جنائی بین المللی.

۲-شیوه انجام تحقیقات  توسط نهاد های بین المللی تهیه گزارش نهایی ان .

۳- مطالعه و بررسی اسناد حقوقی موجوده .

۴- تدقیق تحقیقات صورت گرفته شده.

۵- چگونکی  روند جمع آوری ادله توسط کمیته های مؤظف و نهاد های بین المللی.

و بصوت کلی  برګزاری  یک محکمه عملی و نمونه ئی توسط خود محصلات  به وجه احسن درسطح بین المللی برای ارتقاء ظرفیت آنها خیلی مفید بوده و درحقیقت تدویر محکمه جنائی بین المللی در عمل یک کار نهایت پیچیده و اساسی است،  که در عرصه دروس عملی مضمون اصول  محاکمات جزائی خیلی مفید و مهم میباشد

ریاست پوهنځی شرعیات و قانون


تبصرې:

نوې تبصره: