کار عملی محصلین قضا پوهنتون سلام !

کار عملی محصلین قضا پوهنتون سلام ! 
راپور: حاجی بلال احمد 
امروز
مورخ 6 دیسمبر سال 2016 محصلین قضا کار های عملی مضمون کریمنالستیک را انجام دادن اظهار سپاس می نمایم از استاد بزرگوار جنرال محمد عظیم "فاریابی" Gen Muhammad Azim Faryabi که با حوصله مندی کامل در طول سمستر برای مان تدریس نمودن و از تجارب عالی خود ما را مستفید نمودن و از استاد بزرگوار اسماعیل "عمار" ریس صاحب دیپارتمنت قضا که زحمات زیاد را متقبل شدن .
و ریس صاحب پوهنحی حقوق و علوم سیاسی جناب پیمان صاحب


تبصرې:

نوې تبصره: