راپور سفر علمی به پارلمان کشور

راپور سفر علمی به پارلمان کشور

موضوع  دیدار از نهاد پارلمان افغانستان ( مجلس نمایندگان )

وقت روز شنبه مورخ 13/قوس/ 1395 از ساعت 9:30 الی 12:00

اشتراک کنندگان : محصلات صنوف هشتم و دوم علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی و استادان مربوط.

برای اینکه محصلات علوم سیاسی مطالب را که در رابطه به نظام های پارلمانی تفکیک قوا، وظایف وکار ویژګی های آنها در صنوف درسی آموخته اند، شیوه های تطبیق آنرا تا اندازه طوری عملی مشاهده نمایند،  دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با دارالانشاء مجلس نمایندگان در تماس گردیده خوشبختانه از طرف آن اداره در خواست پذیرفته شد به پوهنتون سلام اطلاع داده شد که در تاریخ که در بالا از آن یاد آوری گردیده است محصلات رشته علوم سیاسی می توانند از پارلمان دیدار نمایند تنظیم  این دیدار به عهده اداره ارتباطات عامه پارلمان می باشد.

مسولین اداره ارتباطات عامه از محصلات پوهنتون سلام واستادان آن استقبال شایسته ای را انجام دادند که بدینوسیله اداره این دانشگاه از آنها وتمام اشخاص دیگری که باعث سهولت این سفر علمی گردیدند تشکر می نماید.

مسول ارتباطات عامه پارلمان به شاگردان در مورد قوای سه گانه وارتباط آنها باهم معلومات کافی اداء نمودند وهمچنان در مورد تشکیلات پارلمان کارمندان جلسه عمومی تشکیل کمیسون ها وطرز کار آنها ودفاتر کار این کمیسون ها مطالب سود مند را به شاگردان بیان کردند، وبعد به جای که در تالار عمومی مجلس نمایندگان برای مدعوبین در نظر گرفته می شود شاگردان را رهنمایی کردند در مجلس مواضع ثقافت اسلامی که در این روز ها داغ است مطرح بود بعد از قرار گرفتن محصلات در جایگاه ریس مجلس نمایندگان از حضور محصلات پوهنتون سلام به اعضای مجلس اطلاع داده وآنها را خیر مقدم گفتند آجندای مجلس را تکرار به محصلات بیان داشتند، محصلات بیانیه وکلای محترم هریک الله گل خان، شهزاده شاهد، قاضی حنفی وخواصی صاحب را شنیدند واز آنجای که ساعت نزدیک به 12:00 ظهر بود ومحصلات باید در وقت خود به خانه های شان برسند صحنه را ترک گفتند.

بار دیگر از مجلس همایندگان متشکریم که وقتی کافی در اختیار ما گذاشتند تا سودی بیشتری از صحبت های وکلای محترم که شندیم ببریم این وکلای محترم با دلایل منفع استدلال می کردند که برای آرامش کشور ما آزادی مردم ما ورفاه ملت ما آموزشها ی ثقافت اسلامی ضروری است.

مدارس، علما، خطباء در کشور ما همیشه مردم را به صلح وهمزیستی دعوت کرده و در این راستا شهدا را تقدیم نموده اند.

مولوی شهزداه شاهد نام چندتن از این علما را از ولایات مختلف  یاد آور شد که در راستای تبلیغ صلح قربانی شده اند. سپس با دیدار مختصر از کتابخانه پارلمان وعکس یاد گاری محصلات با وکیله محترمه استاد (                ) که در برگزاری این سفر علمی نقش مهمی داشتند وبرای محصلات بیانیه مختصر وسود مند را اداء کردند خاتمه پذیرفت یکبار دیگر از وکیله محترمه اظهار قدر دانی می نمایم.

بااحترام

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.