امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی ۱۳۹۷ برنامه‌های لیسانس پوهنتون سلام

امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی ۱۳۹۷ برنامه‌های لیسانس پوهنتون سلام بتاریخ 23 سنبله خواهد بود.
مزد تحصیلی و تخفیف در پنج پوهنځی برای کامیابان کانکور دولتی قرار ذیل است:
پوهنځی و تـخـفـیف ها:
----------------------------------ا
۱. اقتصاد به زبان انگلیسی - /۲۷۰۰۰ تخفیف ۳۰ فیصد قابل پرداخت /۱۸۹۰۰
۲. دیپارتمنت اقتصاد به زبان‌ دری
با گرایش‌های:- اقتصاد عمومی، اقتصاد و امور مالی، بانکداری اسلامی و امور مالی، اقتصاد اسلامی
۲. انجنیری؛ /۳۳۰۰۰ تخفیف ۳۰ فیصد قابل پرداخ /۲۳۱۰۰
لیسانس در رشته مهندسی (Architecture) برای اناث،
۳. کمپیوترساینس؛ /۲۷۰۰۰ تخفیف ۳۰ فیصد قابل پرداخت ۱۸۹۰۰
۴. حقوق و علوم سیاسی؛ /۲۴۰۰۰ تخفیف ۲۵ فیصد قابل پرداخت ۱۸۰۰۰
۵. شرعیات (لیسانس) /۱۵۰۰۰ تخفیف ۱۵ فیصد قابل پرداخت /۱۲۷۵۰
____________________________________________________
تخفیف ویژه در تایم ظهرانه فقط برای ذکور:
۱. اقتصاد به زبان انگلیسی/۲۷۰۰۰ تخفیف ۴۰ فیصد قابل پرداخت /۱۶۲۰۰
دیپارتمنت اقتصاد به زبان‌ دری؛
با گرایش‌های:- اقتصاد عمومی، اقتصاد و امور مالی، بانکداری اسلامی و امور مالی، اقتصاد اسلامی
۲. انجنیری؛ /۳۳۰۰۰ تخفیف ۴۰ فیصد قابل پرداخ /۱۹۸۰۰
دیپارتمنت مهندسی برای اناث،
۳. کمپیوترساینس؛ /۲۷۰۰۰ تخفیف ۴۰ فیصد قابل پرداخت ۱۶۲۰۰
۴. حقوق و علوم سیاسی؛ /۲۴۰۰۰ تخفیف ۳۵ فیصد قابل پرداخت ۱۵۶۰۰
۵. شرعیات (لیسانس) /۱۵۰۰۰ تخفیف ۱۵ فیصد قابل پرداخت ۱۲۷۵۰
- دوره تحصیلی یک سمستر ۵ ماه است و فیس یک سمستر در دو قسط پرداخت می‌شود.
- فیس داخله برای کامیابان کانکور دولتی معاف می‌باشد و نیاز به کانکور دوباره ندارند به پوهنتون با عکس و تذکره خود تشریف بیاورند فورم پوهنتون و وزارت را خانه‌پری نمایند.
____________________________________________________
اوقات درسی برای ذکور در سه وقت: 
۱. صبحانه؛ ساعت 8 الی 12 
۲. ظهرانه؛ ساعت 1 الی 4
۳. شبانه؛ ساعت 5 الی 8 شب
اقات درسی برای اناث در دو وقت:
۱. صبحانه؛ ساعت 7:30 الی 11 
۲. ظهرانه؛ 1 الی 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخفیف برای تبدیلی: برای محصلان تبدیلی تخفیف که در همان سمستر به سایر محصلین داده شده به محصل تبدیلی نیز می‌باشد.
_______________________________
نوت: تخفیف های ذیل صرف به جدید الشمولان بوده که در سمستر جزانی ۱۳۹۷ شامل پوهنتون سلام می‌شوند و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان یعنی از سمستر اول الی هشتم خواهد بود.
____________________________
اجازه کانکور برنامه‌های ماستری در افغانستان صرف در سمسترهای بهاری می‌باشد.
برای معلومات بیشتر: 0778150150 - 0788275275
آدرس: چهارراهی ګل سرخ، کلوله پشته - کابل

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.