لست فارغین پوهنتون سلام برای اخذ دیپلوم

محصلین گرامی  وارجمند!

اینک طبق وعده مان روند آغاز توزیع دیپلوم درپوهنتون سلام مع الخیر سر از تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ ه‍  ش  آغاز  می گردد ،بناءً محصلینی که نام های شان شامل لست فارغان است ، میتوانند جهت اخذ وتسلیمی دیپلوم خویش به مدیریت عمومی امور محصلان همراه  با متطلبات ذیل مراجعه نمایند :

1-اصل تذکره با کاپی رنگه آن

2-اصل شهادتنامه صنف ۱۲ ویا صنف ۱۴  با کاپی رنگه آن

3-اصل ترانسکرپت پوهنتون  سلام وکاپی رنگه آن درصورتکه اخذ نموده باشد

4-سافت عکس جدید محصل با زمینه سفید ، بدون فریم ، جدول وعینک

5- دو قطعه عکس رنگه  جدید  محصل

 

اینجا کلیک کنید
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.