امتحان کانکور سمستر بهاری 1397


امتحان کانکور سمستر بهاری 1397 بتاریخ 
25 حوت 1396  اخذ میگردد ، فیس تحصیلی و تخفیف در پنج پوهنځی (مقطع لیسانس) قرار ذیل است:  

شماره پوهنځی اصل فیس تحصیلی مقدار تخفیف فیس قابل پرداخت بعد از تخفیف
1 شرعیات و قانون 15000 % 15 12750
2 اقتصاد 27000 % 30 18900
3 انجنیری 33000 % 30 23100
4 کمپیوتر ساینس 27000 % 30 18900
5 حقوق و علوم سیاسی 24000 % 25 18000


نوت: 
تخفیف های فوق صرف به محصلین جدید الشمول است که در همین سمستر بهاری 1397 در پوهنتون سلام شامل میشوند 
و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان (یعنی از سمستر اول الی هشتم ) میباشد. 

نوت: صنوف اناث کاملا جدا و سهولت ترانسپورت نيز دارند.   

برای معلومات بیشتر:  0778150150 – 0788275275    /    آدرس:  چهارراهی گل سرخ، کلوله پشته – کابل

 


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.