تخفیف ویژه مزد تحصیلی درین سمستر برای یک دوره تحصیلی کامل