اطلاعیه برای آغاز دروس ماستری

آغاز دروس ماستری

به اطلاعیه تمام محصلین(جدیدالشمول)که در امتحان دوره ماستری کامیاب شده اند رسانیده می شود که مع الخیر  دروس شان آغاز می یابد :

 - بخش ذکور :فقه وقانون روز پنجشنبه به تاریخ ۹ماه ثور

تفسیر وحدیث روز یکشنبه به تاریخ ۱۲ ماه ثور

-                   بخش اناث : فقه وقانون ، تفسیر وحدیث روز دوشنبه به تاریخ ۱۳ ماه ثور

بنا‌ءً محصلین محترم هرچه زود تر اجرا‌ءات اداری ومالی خویش را تکمیل نمایند وبه دروس شان حاضر شوند .