اطلاعیه برای آغاز دروس ماستری

آغاز دروس ماستری

به اطلاعیه تمام محصلین(جدیدالشمول)که در امتحان دوره ماستری کامیاب شده اند رسانیده می شود که مع الخیر  دروس شان آغاز می یابد :

 - بخش ذکور :فقه وقانون روز پنجشنبه به تاریخ ۹ماه ثور

تفسیر وحدیث روز یکشنبه به تاریخ ۱۲ ماه ثور

-                   بخش اناث : فقه وقانون ، تفسیر وحدیث روز دوشنبه به تاریخ ۱۳ ماه ثور

بنا‌ءً محصلین محترم هرچه زود تر اجرا‌ءات اداری ومالی خویش را تکمیل نمایند وبه دروس شان حاضر شوند .  


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.