اطلاعیه برای محصلین جدیدالشمول پوهنتون سلام

اطلاعیه برای محصلین جدیدالشمول پوهنتون سلام

انعده محصلین که درکانکور سال 1395 پوهنتون سلام اشتراک ورزیده و به پوهنځی های مورد نظر خویش کامیاب ګردیده اند دروس شان روز شنبه مورخ 27 حمل اغاز می ګردد بناء به اطلاع تمام محصلین جدید الشمول رسانیده میشود هرچه عاجلتر به پوهنځی های مربوطه مراجعه نمایند تااز دروس خویش باز نمانند