.برنامه های تحصیلی لیسانس و ماستری در پوهنتون سلام

تاریخ امتحان کانکور سمستر بهاری ۱۳۹۴ در ۲۰ حمل خواهد بود.
مزد تحصیلی در پنج پوهنځی قرار ذیل است:

پوهنځی اصل فیس تخفیف
۱. اقتصاد 27000 و 20 فیصد
۲. انجنیری 33000 و 20 فیصد
۳. کمپیوتر ساینس 27000 و 20 فیصد
۴. حقوق و علوم سیاسی 24000 و 15 فیصد
۵. شرعیات (لیسانس) 15000 و 10 فیصد
(ماستری) 45000 و برای ذکور 20 فیصد و اناث 30 فیصد تخفیف