اطلاعیه! داخله برای کورس ها نتورکنګ، و دیتابی جریان دارد

اطلاعیه

برای محصلین کمپیوتر ساینس

 

ریاست پوهنتون سلام و پوهنځي کمپیوتر ساینس تصمیم اخذ نموده تا برای بالای بردن ظرفیت محصلین خویش برنامه های را در نظر بګیرد تا محصلین بتوانند مسلک خویش را مشخص ساخته و از طریق کورس های مسلکی در بخش های مختلف کمپیوتر ساینس از سویه ابتدایی الا مسکی آن به محصلین خویش کمک نماید.

بناْ! با اخذ فیس اندک یګانه هدف تدویر این کورس ها مسلکی ساختن محصلین و بالابردن سویه علمی محصلین خویش بوده تا بتوانند بعد از فراغت مسولیت های خود را با کامیابی پیش برده و کارمندان لایق و شایسته را به وطن و جامعه تقدیم نمایند.

ریاست پوهنځي کمپیوتر ساینس این را افتخار خود دانسته تا در تعین مسلک محصلین (بخصوص محصلین سمستر چهارم تا هشتم) و رهنمایی انها نظر به علاقه، لیاقت و شایستګی محصل با در نظرداشت ارزیابی استادان خویش، با انها کمک نماید.

مفرادات کورس های کوتاه مدت نظر به معیارهای بین المللی (Microsoft، Cisco و Oracle) اماده ګردیده و توسط استادان که سرتفیکیت های معتبر را دارا هستند تدریس خواهد شد و اداره کمپیوتر ساینس تلاش مینماید تا بعد از سپری نمون موفقانه این کورس ها سرتیفیکیت های را به محصلین خوش از طرف پوهنتون سلام ارایه و برای بدرست اوردن سرتیفیکیت های انلاین به انها زمینه سازی کند.

داخله برای کورس های ذیل جریان دارد.

Currently the admissions are open for following Courses:

1.      Networking

·         MCSA 2012

·         MCSE 2012

·         CCNA 3.0

2.      Database

·         SQL Server Administration

·         Oracle Certified Associate

                                                              i.      Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

                                                            ii.      Oracle Database 11g: Administration I

برای معلومات بیشتر به اداره کمپیوتر ساینس مراجعه نمایئد.